ما امضا كنندگان زير به فراخوان «به فلسطين ۲۰۱۲ خوش آمديد» مى پيونديم. هدف از اين كارزار، آزادى كامل ديدار مدافعان حقوق بشر و حقوق ملى مردم فلسطين از فلسطين در آوريل ۲۰۱۲ است.
اسرائيل از فلسطين، زندان بزرگى ساخته است. فلسطينيان مجبورند كه از پاسگاه هاى بازرسى بى شمار بگذرند. چرا زندانيان نبايد حق ملاقات داشته باشند؟ زمان آن رسيده است كه با شركت در كارزار «به فلسطين ۲۰۱۲ خوش امديد» به سياست هاى استعمارى اسرائيل اعتراض كنيم. ساكنان مسلح شهرك هاى استعمارى (كولون ها) و ارتش اسرائيل  شبانه روز دست به جنايت مى زنند.
از دولت هاى جهان مى خواهيم كه به حق مردم فلسطين براى پذيرفتن آزادانه مهمان و حق شهروندان كشورهاى مختلف براى ورود آزادانه به فلسطين احترام گذاشته و از آن پشتيبانى كنند. شركت كنندگان در كارزار «به فلسطين ۲۰۱۲ خوش آمديد» خواهان استفاده آزادانه و بدون دردسر از فرودگاه تل اويو جهت عزيمت به كرانه باخترى اند.
هدف از سفر فوق، شركت در طرح  مربوط به حق آموزش كودكان فلسطينى است.
ميتينگ و بحث همراه با تئاتر، موسيقى،پخش فيلم، نمايش مد فلسطينى
ورود آزاد، غذا عرضه مى شود
شنبه ۱۱ فوريه ۲۰۱۲، از ساعت ۱۲ تا ده شب

Bourse du Travail de Saint-Denis
9, Rue Genin, 93202 St. Denis
Métro: St. Denis porte de Paris  - ligne 13
بحث با شركت:
ژاك گايو، پرفسور كريستوف اوبرلن، اوليويه لوكور گران مزون، ژان كلود آمارا، زاويه رنو، اوليويا زمور و ... و مهمانانى از فلسطين، اسرائيل، ايتاليا، بريتانيا، بلژيك، كانادا و آمريكا

نخستين امضا كنندگان فراخوان:
اسقف دسمون توتو، جان پيلجر، رونى كاسريلز، نوام چامسكى، تونى بن، نوال السعداوى، زاويه رنو، ژان زيگلر، ژاك گايو، اوديل توبنر و ...