چاپ
دسته: فلسطین
گزارش جديد سازمان دفاع بين المللى از كودكان:
كودكان فلسطينى، پا به زنجير، چشم بسته و محكوم
در بازداشتگاه هاى نظامى اسرائيل
ترجمه سهيل چايچى
سازمان دفاع بين المللى از كودكان، بخش فلسطين، يك گزارش جديد در ۲۰ مارس ۲۰۱۲ منتشر كرد: كودكان، پا به زنجير، چشم بسته و محكوم در بازداشتگاه هاى نظامى اسرائيل محبوس اند. اين گزارش نتيجه نهايى چهار سال تحقيق اين سازمان با پشتيبانى اتحاديه اروپا ست. هدف از تحقيق، بررسى و اثبات گزارش ها در باره بدرفتارى و شكنجه كودكان در سيستم بازداشتگاه هاى نظامى اسرائيل است. داده ها بر اساس گزارشاتى ست از ۳۱۱ گواهى موثق از كودكان در فاصله ژانويه ۲۰۰۸ تا ژانويه ۲۰۱۲.
اين گزارش همچنين در بردارنده موضوعات زير است:
مصاحبه با يك وكيل كه نماينده كودكان در دادگاه هاى نظامى ست.
مصاحبه با رئيس برنامه توانبخشى واى ام سى اى (انجمن مسيحى جوانان).
مصاحبه با يك سرباز اسرائيلى از جمعيت "سكوت را بشكنيم"
يك نظر روانشناسانه در مورد تاثيرات بازداشت نظامى بر روى كودكان و
۲۵ پرونده مطالعاتى در باره كودكان بازداشتى.
اين گزارش نشان مى دهد كه يك روند سيستماتيك در بدرفتارى و در برخى موارد شكنجه كودكان در بازداشتگاه هاى نظامى وجود دارد و اينكه اغلب سوء استفاده ها و موارد خلاف در ۴۸ ساعت نخست رخ داده است.
در جدول زير داده هاى محورى اين گزارش آمده است.
 
# شكايت هاى عمومى و موارد آن تعداد پرونده ها درصد كودكان
۱ دستبند زدن ۲۹۶ ۹۵%
۲ چشم بند زدن ۲۸۱ ۹۰%
۳ خشونت فيزيكى ۲۳۴ ۷۵%
۴ بازداشت در اسراييل برخلاف ماده ۷۶ ۱۹۶ ۶۳%
۵ دستگيرى در فاصله نيمه شب تا ۵ صبح ۱۸۸ ۶۰%
۶ اعتراف گرفتن درجريان بازجويى ۱۸۰ ۵۸%
۷ تهديد ۱۷۸ ۵۷%
۸ فحش و ناسزا و تحقير ۱۶۹ ۵۴%
۹ برهنه كردن براى تفتيش ۱۰۲ ۳۳%
۱۰ خواباندن زندانى كف اتومبيل هنگام انتقال ۹۸ ۳۲%
۱۱ امضاى اسناد به زبان عبرى ۹۱ ۲۹%
۱۲ زندان انفرادى ۳۸ ۱۲%


گواهى ها فاش مى كنند كه اغلب كودكان دستگير شده از دهكده هاى مجاور مناطق درگيرى هستند. به عبارت ديگر نزديك مستعمرات (كلونى ها) كه بر خلاف قوانين بين المللى ساخته شده و جاده هايى كه ارتش اسرائيل و كلون ها از آنها استفاده مى كنند.
گزارش شامل ۱۰ توصيه است كه اگر رعايت شوند احتمالا ميزان بدرفتارى ها كاهش خواهد يافت. اما تا زمانى كه مناطق برخورد باقى ست و كودكان فلسطينى به عنوان افراد درجه دو به شمار مى روند، هيچكس نبايد دچار اين توهم باشد كه بد رفتارى هاى ياد شده در اين گزارش مستند، مى تواند از بين برود.
متن كامل گزارش را در اينجا ببينيد:
http://www.dci-palestine.org/documents/new-dci-report-bound-blindfolded-and-convicted-children-held-military-detention-2012


ضمنا در باره بدرفتارى با كودكان در ايران، مقاله زير از نشريه خيزش شماره ۸ خواندنى ست:
http://www.aazarakhsh.org