به مناسبت بیستمین سالگرد قرارداد اسلو ویدئو را ببینید، دروغ ها  و توهم ها را
 http://www.broken-hopes.fr