محاصره وحشتناک نوار غزه بیرحمانه ادامه دارد

فلسطین آوردگاه اخلاق بشری و میعادگاه عاشقان زندگی است

فلسطین در جدال زمین و آزادی با مرگ نحس پنجه در افکنده است

بچه ها به یاری آن دیر آشنا بشتابیم!

اثرسابرینا دیتوس

ترجمه و زیر نویس فارسی: فریدون حسین زاده

 

https://www.youtube.com/watch?v=ojYOKy9JuK4&feature=em-subs_digest-g