فهرست مطلب


کارگری‎ ‎افق‎ ‎روشن
www.ofros.com
معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎قتلگاه‎ ‎کارگران‎ ‎و‎ ‎چشمه‎ ‎سار‎ ‎سود‎ ‎سرمايه
سايت‎ ‎سيمای‎ ‎سوسياليسم‎ ‎چهارشنبه‎ ‎‏٢‏‎ ‎ارديبهشت‎ ‎‏١٣٨٨‏
باز‎ ‎هم‎ ‎خبر‎ ‎فاجعه‎ ‎مانند‎ ‎دو‎ ‎مورد‎ ‎پيش‎ ‎کوتاه‎ ‎بود‎. ‎در‎ ‎جهنم‎ ‎سرمايه‎ ‎داری‎ ‎ايران‎ ‎و‎ ‎تمای‎ ‎جهان‎ ‎هميشه‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎بوده
است‎. ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎حادثه‎ ‎ای‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎کشته‎ ‎شدن‎ ‎کارگران‎ ‎توسط‎ ‎سرمايه‎ ‎است،‎ ‎انتشار‎ ‎خبر‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎رسانه‎ ‎های
بورژوازی‎ ‎بسيار‎ ‎اشاره‎ ‎وار‎ ‎است‎. ‎حتی‎ ‎از‎ ‎ذکر‎ ‎تعداد‎ ‎واقعی‎ ‎کارگران‎ ‎کشته‎ ‎شده‎ ‎نيز‎ ‎خودداری‎ ‎می‎ ‎کنند‎.‎
اين‎ ‎سومين‎ ‎بار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎فاجعۀ‎ ‎کشته‎ ‎شدن‎ ‎کارگران‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎مشابه‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎ذغال‎ ‎سنگ‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎رخ‎ ‎می‎ ‎دهد‎. ‎بار
اول‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏١٣٨٢‏‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎طی‎ ‎آن‎ ‎‏٩‏‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎کارگرانی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎استثمار‎ ‎می‎ ‎شدند‎ ‎در‎ ‎اثر‎ ‎انفجار‎ ‎گاز‎ ‎متان
کشته‎ ‎شدند‎. ‎اين‎ ‎فاجعه‎ ‎در‎ ‎شرايطی‎ ‎رخ‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎انفجار‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎زياد‎ ‎بودن‎ ‎ميزان‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎استاندارد‎ ‎‏١‏
درصد‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎معادن‎ ‎،‎ ‎توسط‎ ‎مسئول‎ ‎کنترل‎ ‎گازهشدار‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎بود‎. ‎اما‎ ‎سرمايه‎ ‎دار‎ ‎صاحب‎ ‎معدن‎ ‎بنا‎ ‎به‎ ‎حکم‎ ‎سود
سرمايه‎ ‎اش‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎هشدار‎ ‎وقعی‎ ‎ننهاده‎ ‎و‎ ‎دستور‎ ‎شروع‎ ‎کار‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎بردگان‎ ‎مزدی‎ ‎خود‎ ‎داده‎ ‎بود‎. ‎بار‎ ‎دوم‎ ‎در‎ ‎سال

اين‎ ‎بار‎ ‎نيز‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎تصاحب‎ ‎شرکت‎ ‎خصوصی‎ ‎دلتا‎ ‎‏١٠٠٠‏‎ ‎می‎ ‎باشد،‎ ‎به‎ ‎همان‎ ‎علت‎ ‎مشابه‎ ‎يعنی
بالا‎ ‎بودن‎ ‎ميزان‎ ‎غلظت‎ ‎گاز‎ ‎متان،‎ ‎روز‎ ‎دوشنبه‎ ‎‏٣١‏‎ ‎فروردين‎ ‎ماه‎ ‎ساعت‎ ‎‏١٢‏‎ ‎ظهر‎ ‎انفجار‎ ‎رخ‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎‏١٢‏
نفر‎ ‎کارگر‎ ‎کشته‎ ‎می‎ ‎شوند‎. ‎به‎ ‎احتمال‎ ‎قريب‎ ‎به‎ ‎يقين‎ ‎تعداد‎ ‎قربانيان‎ ‎اين‎ ‎فاجعه‎ ‎بين‎ ‎‏١٨‏‎ ‎تا‎ ‎‏٢٠‏‎ ‎کارگر‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎بيشتر‎ ‎می
باشد‎. ‎زيرا‎ ‎هنوز‎ ‎تعداد‎ ‎واقعی‎ ‎کارگران‎ ‎کشته‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎زير‎ ‎آوار‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎انفجار‎ ‎مانده‎ ‎اند،‎ ‎اعلام‎ ‎نگرديده‎ ‎است‎. ‎اين
قاتلين‎ ‎جنايتکار‎ ‎حتی‎ ‎تا‎ ‎اين‎ ‎لحظه‎ ‎از‎ ‎ذکر‎ ‎نام‎ ‎کارگران‎ ‎کشته‎ ‎شده‎ ‎خودداری‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎فقط‎ ‎به‎ ‎ذکر‎ ‎نام‎ ‎يک‎ ‎مهندس‎ ‎که
در‎ ‎ميان‎ ‎کشته‎ ‎شدگان‎ ‎می‎ ‎باشد،‎ ‎اکتفا‎ ‎نموده‎ ‎اند‎.‎
در‎ ‎خبر‎ ‎کوتاه‎ ‎اين‎ ‎فاجعه‎ ‎در‎ ‎رسانه‎ ‎های‎ ‎دولت‎ ‎سرمايه،‎ ‎به‎ ‎حضور‎ ‎سريع‎ ‎دادستان‎ ‎و‎ ‎استاندار‎ ‎شهر‎ ‎زرند‎ ‎و‎ ‎مديران‎ ‎و
مسئولين‎ ‎معدن‎ ‎اشاره‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎آری‎ ‎عمله‎ ‎و‎ ‎اکرۀ‎ ‎دولت‎ ‎اسلامی‎ ‎سرمايه‎ ‎و‎ ‎صاحبان‎ ‎سرمايه‎ ‎دار‎ ‎معدن‎ ‎در‎ ‎محل
قربانگاه‎ ‎کارگران‎ ‎سريعاً‎ ‎حضور‎ ‎يافتند‎ ‎تا‎ ‎لاپوشانی‎ ‎کردن‎ ‎ابعاد‎ ‎عظيم‎ ‎اين‎ ‎فاجعه‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎يکديگر‎ ‎برنامه‎ ‎ريزی‎ ‎کنند‎.‎
فاجعه‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎می‎ ‎توانست‎ ‎اتفاق‎ ‎نيفتد‎ ‎اگر‎ ‎معدن‎ ‎مزبور‎ ‎به‎ ‎چند‎ ‎دستگاه‎ ‎تهويه‎ ‎مجهز‎ ‎بود‎. ‎اما‎ ‎در‎ ‎جهنم‎ ‎سرمايه‎ ‎داری
ايران‎ ‎استمرار‎ ‎روند‎ ‎سود‎ ‎دهی‎ ‎و‎ ‎انباشت‎ ‎بيشتر‎ ‎و‎ ‎بيشتر‎ ‎سرمايه‎ ‎با‎ ‎استثمار‎ ‎شديد‎ ‎کارگران‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎قبل‎ ‎حداکثر‎ ‎صرفه
جويی‎ ‎در‎ ‎زمينۀ‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎هزينه‎ ‎ها‎ ‎ی‎ ‎ايمنی،‎ ‎برای‎ ‎سرمايه‎ ‎داران‎ ‎بسيار‎ ‎بسيار‎ ‎ضروری‎ ‎تر‎ ‎از‎ ‎جان‎ ‎تعدادی‎ ‎از
کارگران‎ ‎می‎ ‎باشد،‎ ‎کارگرانی‎ ‎که‎ ‎توليد‎ ‎کنندۀ‎ ‎همين‎ ‎سود‎ ‎و‎ ‎سرمايه‎ ‎ها‎ ‎هستند‎. ‎تا‎ ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎سرمايه‎ ‎داری‎ ‎وجود‎ ‎دارد
بايد‎ ‎شاهد‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎فاجعه‎ ‎ها‎ ‎بود،‎ ‎تنها‎ ‎نابودی‎ ‎اين‎ ‎نظام‎ ‎ضد‎ ‎بشری‎ ‎نقطۀ‎ ‎پايانی‎ ‎براين‎ ‎فجايع‎ ‎خواهد‎ ‎بود
سايت‎ ‎سيمای‎ ‎سوسياليسم
آپريل‎ ‎‏٢٠٠٩‏

‎.com
سايت‎ ‎کارگری‎ ‎افق‎ ‎روشن
www.ofros.com
مجموعه‎ ‎اخبار‎ ‎جنايات‎ ‎سرمايه‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو
مجموعه‎ ‎سه‎ ‎شنبه‎ ‎‏١‏‎ ‎ارديبهشت‎ ‎‏١٣٨٨‏
وقتی‎ ‎همه‎ ‎خوابيم‎...‎
انگار‎ ‎هنوز‎ ‎صدای‎ ‎انفجار‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎کرمان‎ ‎به‎ ‎گوش‎ ‎پايتخت نشينان‎ ‎نرسيده‎ ‎تا‎ ‎فکری‎ ‎به‎ ‎حال‎ ‎امنيت‎ ‎کارگران‎ ‎معادن‎ ‎بکنند‎. ‎کسی‎ ‎از خود‎ ‎نمی‎ ‎پرسد‎ ‎شايد‎ ‎هنوز‎ ‎کسی‎ ‎آن‎ ‎پايين‎ ‎نفس‎ ‎می‎ ‎کشد؟
جسد‎ ‎های‎ ‎کارگران‎ ‎هنوز‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎کسی‎ ‎از‎ ‎ترس‎ ‎گاز‎ ‎متان جرات‎ ‎بيرون‎ ‎کشيدنشان‎ ‎را‎ ‎ندارد‎. ‎راستی‎ ‎اصلا‎ ‎شايد‎ ‎نه‎ ‎معدنی‎ ‎منفجر شده‎ ‎نه‎ ‎کسی‎ ‎مرده‎ ‎است‎. ‎انفجار‎ ‎اما‎ ‎رخ‎ ‎داده‎. ‎وقتی‎ ‎همه‎ ‎خواب‎ ‎بودند، وقتی‎ ‎همه‎ ‎خواب‎ ‎بوديم؛‎ ‎می‎ ‎گويند‎ ‎کارگران‎ ‎روز‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎انفجار‎ ‎ميزان‎ ‎گاز‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎مجاز‎ ‎دانسته‎ ‎ولی کار‎ ‎فرما‎ ‎اهميتی‎ ‎به‎ ‎اعتراض‎ ‎آنها‎ ‎نکرده‎ ‎است‎.‎
امروز‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎که‎ ‎سراغ‎ ‎بازماندگان‎ ‎کارگران‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎مانده‎ ‎را‎ ‎می‎ ‎گرفتيم،‎ ‎پاسخ‎ ‎می‎ ‎شنيديم‎ ‎مگر‎ ‎بازماندگان‎ ‎هم
اهميتی‎ ‎دارند؟‎ ‎مگر‎ ‎چه‎ ‎اتفاقی‎ ‎جز‎ ‎انفجار‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎رخ‎ ‎داده‎ ‎است؟
احتمال‎ ‎افزايش‎ ‎تلفات‎ ‎انفجار‎ ‎معدن‎ ‎زرند
خبرها‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎مروز‎ ‎کنی‎ ‎کم‎ ‎نيستند‎ ‎انفجار‎ ‎هايی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎معادن‎ ‎رخ‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎آن‎ ‎که‎ ‎قربانيانشان‎ ‎تک‎ ‎رقمی
هستند‎ ‎در‎ ‎لابه‎ ‎لای‎ ‎جنجال‎ ‎های‎ ‎سياسی‎ ‎گم‎ ‎می‎ ‎شوند‎. ‎درست‎ ‎مثل‎ ‎انفجار‎ ‎دو‎ ‎سال‎ ‎پيش‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎.‎
تعداد‎ ‎کشته‎ ‎شدگان‎ ‎هنوز‎ ‎مشخص‎ ‎نيست‎. ‎‏٥٠٠‏‎ ‎کارگردر‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎کار‎ ‎می‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎تا‎ ‎عصر‎ ‎يک‎ ‎شنبه‎ ‎تعدادکشته
شدگان‎ ‎توسط‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎مسئولين‎ ‎‏١٨‏‎ ‎نفر‎ ‎عنوان‎ ‎شد‎. ‎ولی‎ ‎دبير‎ ‎اجرای‎ ‎خانه‎ ‎کارگر‎ ‎استان‎ ‎کرمان‎ ‎تعداد‎ ‎کشته‎ ‎شدگان
را‎ ‎حداقل‎ ‎‏١٣‏‎ ‎نفر‎ ‎دانست‎ ‎و‎ ‎گفت‎: ‎احتمال‎ ‎دارد‎ ‎تعداد‎ ‎کشته‎ ‎شدگان‎ ‎بيشتر‎ ‎شود‎ .‎
عباس‎ ‎آاربخش‎ ‎حادثه‎ ‎روز‎ ‎گذشته‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎را‎ ‎اولين‎ ‎حادثه‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎ندانست‎ ‎و‎ ‎گفت‎: ‎بارها‎ ‎به‎ ‎مسئولان
مربوطه‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎پيشگيری‎ ‎از‎ ‎تكرار‎ ‎اين‎ ‎حوادث‎ ‎تذکر‎ ‎داده‎ ‎ايم‎ ‎اما‎ ‎متاسفانه‎ ‎گوش‎ ‎شنوايی‎ ‎وجود‎ ‎نداشت‎ .‎
او‎ ‎افزود‎: ‎کارشناسان‎ ‎دولتی‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎های‎ ‎گذشته‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎را‎ ‎غير‎ ‎قابل‎ ‎استفاده‎ ‎اعلام‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎دليل‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎وجود
حفره‎ ‎های‎ ‎گازی‎ ‎دانستند‎ ‎اما‎ ‎با‎ ‎اين‎ ‎وجود‎ ‎همچنان‎ ‎شاهد‎ ‎تكرار‎ ‎حوادث‎ ‎تلخ‎ ‎و‎ ‎کشته‎ ‎شدگان‎ ‎کارگران‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎هستيم‎ .‎
اين‎ ‎فعال‎ ‎کارگری‎ ‎با‎ ‎بيان‎ ‎اينكه‎ ‎وی‎ ‎در‎ ‎شهريور‎ ‎ماه‎ ‎سال‎ ‎‏١٣٨٤‏‎ ‎طی‎ ‎نامه‎ ‎ای‎ ‎به‎ ‎محمدرضا‎ ‎باهنر‎ ‎نماينده‎ ‎وقت‎ ‎کرمان
در‎ ‎مجلس‎ ‎از‎ ‎فعاليت‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎اظهار‎ ‎نگرانی‎ ‎کرده‎ ‎است،‎ ‎گفت‎ ‎حتی‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎نامه‎ ‎بسنده‎ ‎نكردم‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎استاندار
وقت،‎ ‎نماينده‎ ‎زرند‎ ‎در‎ ‎مجلس‎ ‎و‎ ‎برخی‎ ‎مسئولين‎ ‎ديگر‎ ‎نامه‎ ‎نوشته‎ ‎و‎ ‎خواستار‎ ‎توقف‎ ‎فعاليت‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎شدم‎ .‎
به‎ ‎گفته‎ ‎کاربخش،‎ ‎هرچند‎ ‎صحبت‎ ‎هايی‎ ‎از‎ ‎بازداشت‎ ‎صاحب‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎صاحب‎ ‎نفوذ‎ ‎است‎ ‎شنيده
می‎ ‎شود؛‎ ‎اما‎ ‎حرف‎ ‎اصلی‎ ‎جبران‎ ‎حادثه‎ ‎و‎ ‎جلو‎ ‎گيری‎ ‎از‎ ‎تكرار‎ ‎آن‎ ‎برای‎ ‎هميشه‎ ‎است‎ .‎
دبير‎ ‎اجرايی‎ ‎خانه‎ ‎کارگر‎ ‎آرمان‎ ‎اضافه‎ ‎کرد‎: ‎به‎ ‎گفته‎ ‎کارگران‎ ‎شاغل‎ ‎در‎ ‎معدن،‎ ‎روز‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎حادثه‎ ‎مسوولان‎ ‎ايمنی
ميزان‎ ‎گاز‎ ‎موجود‎ ‎درمعدن‎ ‎را‎ ‎بيشتر‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎استاندار‎ ‎اعلام‎ ‎کرده‎ ‎بودند‎ ‎اما‎ ‎با‎ ‎اين‎ ‎وجود‎ ‎مديريت‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎اعلام
بی‎ ‎توجهی‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎باعث‎ ‎کشته‎ ‎شدن‎ ‎کارگران‎ ‎شد‎ .‎
او‎ ‎گفت‎: ‎تا‎ ‎صبح‎ ‎دوشنبه‎ ‎‏٣١‏‎ ‎فروردين‎ ‎ماه‎ ‎جسد‎ ‎هفت‎ ‎کارگر‎ ‎ازخاك‎ ‎بيرون‎ ‎آورده‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎تلا‎ ‎شها‎ ‎برای‎ ‎بيرون‎ ‎آوردن
سايراجساد‎ ‎هنوز‎ ‎ادامه‎ ‎دارد‎ .‎
مديرعامل‎ ‎شرکت‎ ‎معادن‎ ‎ذغال‎ ‎سنگ‎ ‎آرمان‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎رابطه‎ ‎با‎ ‎آشته‎ ‎شدن‎ ‎‏١٢‏‎ ‎نفراز‎ ‎کارگران‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎به‎ ‎ايلنا‎ ‎گفت‎:‎
مقارن‎ ‎ساعت‎ ‎‏١٠‏‎ ‎صبح‎ ‎يک‎ ‎شنبه‎ ‎به‎ ‎تعداد‎ ‎‏١٢‏‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎کارگران‎ ‎معدن‎ ‎با‎ ‎بنيزو‎ ‎آه‎ ‎تحت‎ ‎پوشش‎ ‎شرکتی‎ ‎خصوصی
تحت‎ ‎عنوان‎ ‎دلتا‎ ‎‏١٠٠٠‏‎ ‎بر‎ ‎اثر‎ ‎انفجار‎ ‎گاز‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎تونل‎ ‎کشته‎ ‎شدند‎ ‎که‎ ‎تعدادی‎ ‎از‎ ‎آنان‎ ‎در‎ ‎اثر‎ ‎تساعد‎ ‎گاز‎ ‎کربن‎ ‎دچار
خفگی‎ ‎شدند‎ .‎
معاون‎ ‎سياسی‎ ‎امنيتی‎ ‎استانداری‎ ‎کرمان‎ ‎هم‎ ‎صبح‎ ‎امروز‎ ‎در‎ ‎جمع‎ ‎خبرنگاران‎ ‎گفت‎: ‎هر‎ ‎گونه‎ ‎خطا‎ ‎و‎ ‎غفلت‎ ‎در‎ ‎حادثه
انفجار‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎از‎ ‎نگاه‎ ‎قانون‎ ‎و‎ ‎مجريان‎ ‎قانون‎ ‎پنهان‎ ‎نخواهد‎ ‎ماند‎ .‎
جواد‎ ‎کمالی‎ ‎گفت‎: ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎کارشناسی‎ ‎های‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎علمی‎ ‎که‎ ‎صورت‎ ‎خواهد‎ ‎گرفت‎ ‎در‎ ‎صورت‎ ‎وجود‎ ‎مقصری‎ ‎در
اين‎ ‎حادثه‎ ‎تعقيب‎ ‎و‎ ‎پيگيريهای‎ ‎قانونی‎ ‎مصرانه‎ ‎و‎ ‎مجدانه‎ ‎انجام‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ .‎
او‎ ‎درباره‎ ‎وقوع‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎که‎ ‎روز‎ ‎يکشنبه‎ ‎روی‎ ‎داد‎ ‎ضمن‎ ‎عرض‎ ‎تسليت‎ ‎به‎ ‎خانواده‎ ‎های‎ ‎قربانيان‎ ‎افزود‎: ‎در‎ ‎اين
حادثه‎ ‎متاسفانه‎ ‎‏١٢‏‎ ‎نفر‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎اهالی‎ ‎کرمان،‎ ‎بافت،‎ ‎ريحان‎ ‎شهر‎ ‎زرند‎ ‎و‎ ‎کرمانشاه‎ ‎هستند‎ ‎جان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎دادند‎ .‎
وی‎ ‎اضافه‎ ‎کرد‎: ‎پس‎ ‎از‎ ‎وقوع‎ ‎حادثه‎ ‎بلافاصله‎ ‎استاندار‎ ‎کرمان،‎ ‎مديرعامل‎ ‎شرکت‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎کرمان‎ ‎،‎ ‎مديرکل‎ ‎ستاد
حوادث‎ ‎و‎ ‎سوانح‎ ‎استانداری،‎ ‎فرماندارو‎ ‎مسئولين‎ ‎محلی‎ ‎شهرستان‎ ‎زرند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎نخستين‎ ‎گروه‎ ‎درمحل‎ ‎حاضر‎ ‎شدند‎ .‎
کمالی‎ ‎گفت‎: ‎استاندار‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎بازديد‎ ‎دستوراتی‎ ‎را‎ ‎مبنی‎ ‎بر‎ ‎تسريع‎ ‎در‎ ‎انجام‎ ‎اقدامات‎ ‎ضروری‎ ‎و‎ ‎فوری‎ ‎ابلاغ‎ ‎کرد‎ ‎و
گروههای‎ ‎امدادی،‎ ‎اورژانس،‎ ‎و‎ ‎هلال‎ ‎احمر‎ ‎با‎ ‎اعزام‎ ‎نفرات‎ ‎تخصصی‎ ‎و‎ ‎فنی‎ ‎برای‎ ‎نجات‎ ‎احتمالی‎ ‎افراد‎ ‎تلاش‎ ‎کردند‎ .‎
معاون‎ ‎سياسی‎ ‎امنيتی‎ ‎استانداری‎ ‎کرمان‎ ‎افزود‎: ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎هماهنگی‎ ‎مسئولين‎ ‎قضايی‎ ‎و‎ ‎پزشکی‎ ‎قانونی‎ ‎نسبت‎ ‎به
اعزام‎ ‎اجساد‎ ‎قربانيان‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎به‎ ‎زادگاه‎ ‎شان‎ ‎اقدام‎ ‎لازم‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎است‎ .‎
کمالی‎ ‎افزود‎: ‎تا‎ ‎ديشب‎ ‎‏٧‏‎ ‎جسد‎ ‎از‎ ‎تونل‎ ‎خارج‎ ‎شد‎ ‎و‎ ‎بدليل‎ ‎امکان‎ ‎خطر‎ ‎برای‎ ‎امدادرسانان‎ ‎کار‎ ‎خارج‎ ‎کردن‎ ‎ساير
اجساد‎ ‎امروز‎ ‎انجام‎ ‎شد‎ .‎
معاون‎ ‎سياسی‎ ‎امنيتی‎ ‎استانداری‎ ‎کرمان‎ ‎علت‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎را‎ ‎انفجار‎ ‎يک‎ ‎حفره‎ ‎گازی‎ ‎در‎ ‎مسير‎ ‎حفاری‎ ‎معدن‎ ‎ذکر‎ ‎کرد‎ ‎و ‏افزود‎: ‎تمام‎ ‎افرادی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎مسير‎ ‎فعاليت‎ ‎می‎ ‎کردند‎ ‎جان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎دادند‎ ‎و‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎مجروحی‎ ‎نداشته‎ ‎است‎ ‎‎.‎وی‎ ‎اضافه‎ ‎کرد‎: ‎مهندس‎ ‎زارع‎ ‎معاون‎ ‎معدن‎ ‎نيز‎ ‎که‎ ‎قصد‎ ‎کمک‎ ‎به‎ ‎کارگران‎ ‎را‎ ‎داشت‎ ‎به‎ ‎رغم‎ ‎اينکه‎ ‎با‎ ‎تجهيزات‎ ‎وارد ‏تونل‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎بدليل‎ ‎گازگرفتگی‎ ‎شديد‎ ‎داخل‎ ‎معدن‎ ‎جان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎داد‎ .‎
کمالی‎ ‎با‎ ‎بيان‎ ‎اينکه‎ ‎اتفاق‎ ‎و‎ ‎حادثه‎ ‎در‎ ‎تمام‎ ‎معادن‎ ‎دنيا‎ ‎رخ‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎گفت‎: ‎هيچ‎ ‎معدنی‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎خطرات‎ ‎مصون‎ ‎نيست‎ ‎و ‏ممکن‎ ‎است‎ ‎حتی‎ ‎خطرات‎ ‎بزرگتری‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎تهديد‎ ‎کند‎ ‎اما‎ ‎بايد‎ ‎تمهيدات‎ ‎بيشتری‎ ‎برای‎ ‎پيشگيری‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎حوادث‎ ‎به‎ ‎کار ‏گرفته‎ ‎شود‎ .‎او‎ ‎گفت‎: ‎فرق‎ ‎گازگرفتگی‎ ‎با‎ ‎ريزش‎ ‎معدن‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎ريزش‎ ‎معدن‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎افرادی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎محدوده ‏ريزش‎ ‎قرار می‎ ‎گيرند‎ ‎جان‎ ‎سالم‎ ‎بدرببرند‎ ‎اما‎ ‎اگر‎ ‎گازگرفتگی‎ ‎شديد‎ ‎باشد‎ ‎امکان‎ ‎نجات‎ ‎افراد‎ ‎داخل‎ ‎تونل‎ ‎کاری‎ ‎بسيار‎ ‎دشوار‎ ‎است‎ .‎
کمالی‎ ‎با‎ ‎بيان‎ ‎اينکه‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎از‎ ‎نوع‎ ‎انفجار‎ ‎حفره‎ ‎گازی‎ ‎بوده‎ ‎است‎ ‎گفت‎: ‎به‎ ‎همين‎ ‎علت‎ ‎فرصت‎ ‎نجات‎ ‎از‎ ‎افرادی‎ ‎که در‎ ‎داخل‎ ‎تونل‎ ‎کار‎ ‎می‎ ‎کردند‎ ‎گرفته‎ ‎شده‎ ‎است‎ .‎‏ معاون‎ ‎سياسی‎ ‎امنيتی‎ ‎استانداری‎ ‎کرمان‎ ‎گفت‎: ‎معدن‎ ‎مذکور‎ ‎در‎ ‎اجاره‎ ‎شرکتی‎ ‎به‎ ‎نام‎ ‎شرکت‎ ‎دلتای‎ ‎هزار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به عنوان‎ ‎يک‎ ‎شرکت‎ ‎خصوصی‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎راستای‎ ‎مقررات‎ ‎خاص‎ ‎قانونی‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎فعاليت‎ ‎می‎ ‎کند‎ .‎
کمالی‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎اين‎ ‎شايعه‎ ‎که‎ ‎گفته‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎کارگرانی‎ ‎که‎ ‎روز‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎حادثه‎ ‎وجود‎ ‎گاز‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎را‎ ‎اعلام‎ ‎کرده اند‎ ‎گفت‎: ‎سنجش‎ ‎گاز‎ ‎داخل‎ ‎تونلها‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎دستگاه¬های‎ ‎ويژه‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎معادن‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎انجام‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎بر‎ ‎اساس حدس‎ ‎و‎ ‎گمان‎ ‎کارگران‎ ‎داخل‎ ‎تونل‎ ‎قابل‎ ‎سنجش‎ ‎دقيق‎ ‎نيست‎ .‎وی‎ ‎افزود‎: ‎دستگاهی‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎تونلها‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎که تخليه‎ ‎گاز‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎مستمر‎ ‎در‎ ‎معادن‎ ‎انجام‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎بررسی‎ ‎های‎ ‎بعمل‎ ‎آمده‎ ‎اين‎ ‎دستگاه‎ ‎در‎ ‎زمان حادثه‎ ‎روشن‎ ‎بوده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎عقل‎ ‎و‎ ‎مسئوليت‎ ‎حکم‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎بررسيهای‎ ‎بيشتری‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎زمينه‎ ‎صورت‎ ‎گيرد‎ .‎‏ در‎ ‎حالی‎ ‎همه‎ ‎مسئولان‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎يافتن‎ ‎مقصر‎ ‎اصلی‎ ‎اندکه‎ ‎نيروهای‎ ‎امدادی‎ ‎با‎ ‎خونسردی‎ ‎درحال‎ ‎امداد‎ ‎رسانی‎ ‎هستند و‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎گذشت‎ ‎‏٣٧‏‎ ‎ساعت‎ ‎از‎ ‎عمليات‎ ‎امداد‎ ‎ونجات‎ ‎هنوز‎ ‎‏٩‏‎ ‎نفر‎ ‎در‎ ‎زير‎ ‎آوار‎ ‎هستند‎ ‎،‎ ‎‏٩‏‎ ‎نفری‎ ‎که‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎هنوز زنده‎ ‎باشند‎ .‎
خودروکار
آارگران‎ ‎ايران‎ ‎خودرو‎ ‎در‎ ‎سه‎ ‎شنبه‎ ‎يکم‎ ‎ارديبهشت‎ ‎‏١٣٨٨‏


kaargar
هشداری‎ ‎که‎ ‎ناديده‎ ‎گرفته‎ ‎شد
‎[‎‏٢٠٠٩٫٠٤٫٢١‏‎] ‎مرگ‎ ‎ده‎ ‎ها‎ ‎کارگر‎ ‎معدن‎ ‎در‎ ‎اثر‎ ‎انفجار‎ - ‎سه‎ ‎شنبه‎ ‎‏١‏‎ ‎ارديبهشت‎ ‎‏١٣٨٨‏
سهيل‎ ‎آصفی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
انقجار‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎در‎ ‎عمق‎ ‎‏٢‏‎۵‎‏٠‏‎ ‎تا‎ ‎‏٣٠٠‏‎ ‎متری‎ ‎در‎ ‎معدن‎ "‎باب‎ ‎نيزو‎" ‎زرند‎ ‎موجب‎ ‎کشته‎ ‎شدن بيش‎ ‎از‎ ‎هجده‎ ‎تن‎ ‎از‎ ‎کارگران‎ ‎معدن‎ ‎شرآت‎ ‎خصوصی‎ ‎دلتا‎ ‎‏١٠٠٠‏‎ ‎شد‎.‎اين‎ ‎خبر‎ ‎در‎ ‎حالی‎ ‎منتشر شده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎محمود‎ ‎احمدی‎ ‎نژاد‎ ‎در‎ ‎چهاردهمين‎ ‎همايش‎ ‎فرماندهان‎ ‎نيروی‎ ‎انتظامی‎ ‎خواهان‎ "‎آدم شدن‎ ‎اراذل‎ ‎و‎ ‎اوباش‎" ‎با‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎معادن‎ ‎و‎ ‎کوير‎ ‎شده‎ ‎بود‎.‎
گرچه‎ ‎خبرگزاری‎ ‎کار‎ ‎ايران‎ "‎ايلنا‎" ‎آمار‎ ‎کارگران‎ ‎معدن‎ ‎کشته‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎زرند‎ ‎را‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎‏١٢‏‎ ‎تن‎ ‎اعلام
کرده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎منابع‎ ‎مستقل‎ ‎کارگری‎ ‎از‎ ‎کشته‎ ‎شدن‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎هجده‎ ‎تن‎ ‎خبر‎ ‎داده‎ ‎اند‎. ‎پوراحمد،‎ ‎معاون‎ ‎شرآت‎ ‎معادن
ذغال‎ ‎سنگ‎ ‎آرمان‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎خبرگزاری‎ ‎ايلنا‎ ‎گفته‎ ‎است‎ ‎آه‎ ‎در‎ ‎بين‎ ‎اين‎ ‎آشته‎ ‎شدگان‎ ‎يكی‎ ‎از‎ ‎مسوولان‎ ‎معدن‎ ‎به‎ ‎نام ‏مهندس‎ ‎زارع‎ ‎نيز‎ ‎حضور‎ ‎داشته‎ ‎است‎. ‎با‎ ‎اينکه‎ ‎اين‎ ‎مسول‎ ‎ذی‎ ‎ربط‎ ‎از‎ "‎بررسی‎" ‎پيرامون‎ ‎حادثه‎ ‎توسط‎ ‎بازرسان‎ ‎و ‏آارشناسان‎ ‎سازمان‎ ‎آار‎ ‎استان‎ ‎آرمان‎ ‎خبر‎ ‎داده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎کارشناسان‎ ‎مسائل‎ ‎کارگری‎ ‎کشور‎ ‎با‎ ‎مثال‎ ‎اوردن‎ ‎از‎ ‎نمونه های‎ ‎پيشين‎ ‎حوادث‎ ‎ضمن‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎ايران،‎ ‎بعيد‎ ‎می‎ ‎دانند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎رابطه‎ ‎نيز‎ ‎رسيدگی‎ ‎جدی‎ ‎به‎ ‎عمل‎ ‎بيايد‎.‎‏ گقته‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎سيستم‎ ‎ايمنی‎ ‎و‎ ‎نجات‎ ‎قوی‎ ‎در‎ ‎معدن‎ "‎باب‎ ‎نيزو‎" ‎زرند‎ ‎وجود‎ ‎نداشته‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎باقی‎ ‎معادن‎ ‎برای‎ ‎انجام کمک‎ ‎نيرو‎ ‎اعزام‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎مسئله‎ ‎در‎ ‎افزايش‎ ‎مقدار‎ ‎جراحات‎ ‎و‎ ‎تلفات‎ ‎تأثيرگذار‎ ‎بوده‎ ‎است‎.‎در‎ ‎حاليکه‎ ‎معدن‎ ‎باب نيزو‎ ‎سا‎ ‎لها‎ ‎قبل‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎داشتن‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎تعطيل‎ ‎بود،‎ ‎از‎ ‎علت‎ ‎بازگشايی‎ ‎دوباره‎ ‎و‎ ‎نيز‎ ‎نبود‎ ‎امکانات‎ ‎لازم برای‎ ‎مراقبت‎ ‎از‎ ‎جان‎ ‎کارگران‎ ‎سخنی‎ ‎گفته‎ ‎نشده‎ ‎است‎.‎آن‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎حاليکه‎ ‎انفجارو‎ ‎کشته‎ ‎شدن‎ ‎کارگران‎ ‎دراين‎ ‎معدن  سابقه‎ ‎داشته‎ ‎و  درسالهای‎ ‎‏١٣٨‏‎۴ ‎و‎ ‎‏١٣٨٧‏‎ ‎نيز‎ ‎‏١١‏‎ ‎تن‎ ‎ازکارگران‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎کشته‎ ‎شده‎ ‎بودند‎ .‎
برادر‎ ‎يکی‎ ‎از‎ ‎کارگرانی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اثر‎ ‎اين‎ ‎انفجار‎ ‎کشته‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎گفتگو‎ ‎با‎ ‎رسانه‎ ‎ها‎ ‎تاکيد‎ ‎کرده‎ ‎که‎ ‎روز‎ ‎پيش‎ ‎از‎ ‎حادثه نسبت‎ ‎به‎ ‎احتمال‎ ‎بروز‎ ‎حادثه‎ ‎و‎ ‎وجود‎ ‎گاز‎ ‎در‎ ‎تونل‎ ‎شماره‎ ‎‏٢‏‎ ‎هشدار‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎ولی‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎بی‎ ‎احتياطی‎ ‎مهندس،سرپرست‎ ‎و‎ ‎سايرين،‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎به‎ ‎کارگران‎ ‎اطلاع‎ ‎داده‎ ‎نشده‎ ‎بود‎. ‎اين‎ ‎درحالی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مقامات‎ ‎استانداری‎ ‎استان کرمان‎ ‎گفته‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎سنجش‎ ‎گاز‎ ‎داخل‎ ‎تون‎ ‎لها‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎دستگاه‎ ‎های‎ ‎ويژه‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎معادن‎ ‎وجود‎ ‎دارد،‎ ‎انجام‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎و بر‎ ‎اساس‎ ‎حدس‎ ‎و‎ ‎گمان‎ ‎کارگران‎ ‎داخل‎ ‎تونل‎ ‎قابل‎ ‎سنجش‎ ‎دقيق‎ ‎نيست‎. ‎از‎ ‎سوی‎ ‎ديگر،‎ ‎همزمان‎ ‎با‎ ‎تأکيد‎ ‎استانداری‎ ‎و دادگستری‎ ‎استان‎ ‎کرمان‎ ‎بر‎ ‎آغاز‎ ‎تحقيقات‎ ‎و‎ ‎رسيدگی‎ ‎به‎ ‎شکايت‎ ‎اوليای‎ ‎دم‎ ‎و‎ ‎درخواست‎ ‎و‎ ‎اعزام‎ ‎يک‎ ‎هيات‎ ‎فنی‎ ‎توسط وزير‎ ‎صنايع‎ ‎و‎ ‎معادن‎ ‎به‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو،‎ ‎خبرگزاری‎ ‎رسمی‎ "‎ايرنا‎" ‎روز‎ ‎دوشنبه‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎مدير‎ ‎عامل‎ ‎معدن باب‎ ‎نيزو‎ ‎با‎ ‎صدور‎ ‎حکم‎ ‎دادستانی‎ ‎زرند،‎ ‎بازداشت‎ ‎و‎ ‎راهی‎ ‎زندان‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎عين‎ ‎حال،‎ ‎دادستان‎ ‎اين‎ ‎شهرستان دستور‎ ‎تعطيلی‎ ‎اين‎ ‎واحد‎ ‎معدنی‎ ‎را‎ ‎صادر‎ ‎کرد‎.‎‏ به‎ ‎گزارش‎ "‎ايرنا‎"‎،‎ ‎علت‎ ‎تعطيلی‎ ‎اين‎ ‎معدن،‎ ‎عدم‎ ‎رعايت‎ ‎نظامات‎ ‎دولتی‎ ‎و‎ ‎نکات‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎ايمنی‎ ‎اعلام‎ ‎شده‎ ‎است‎.‎
يکی‎ ‎از‎ ‎بدترين‎ ‎حوادث‎ ‎ضمن‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎ايران،‎ ‎آتش‎ ‎سوزی‎ ‎و‎ ‎انفجار‎ ‎در‎ ‎دو‎ ‎کارخانه‎ ‎مواد‎ ‎شيمايی‎ "‎کيمياگران‎ ‎امروز‎" ‎و ‏‎"‎کيميا‎ ‎گستر‎" ‎در‎ ‎شازند‎ ‎اراک‎ ‎در‎ ‎خرداد‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎‏٢‏‎۵ ‎کشته‎ ‎و‎ ‎حدود‎ ۵‎‏٠‏‎ ‎زخمی‎ ‎بر‎ ‎جای‎ ‎گذاشت‎.‎
سهيل‎ ‎آصفی
روز‎ ‎آنلاين‎- ‎سه‎ ‎شنبه‎ ‎‏١‏‎ ‎ارديبهشت‎ ‎‏١٣٨٨‏
تحقيق‎ ‎و‎ ‎تفحص‎ ‎از‎ ‎حادثه‎ ‎انفجار‎ ‎معدن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎زرند
عليرضا‎ ‎محجوب‎ ‎درنظر‎ ‎دارد‎ ‎تا‎ ‎تقاضای‎ ‎اين‎ ‎تحقيق‎ ‎و‎ ‎تفحص‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎امضای‎ ‎جمعی‎ ‎ديگر‎ ‎ازنمايندگان‎ ‎مجلس‎ ‎به‎ ‎هيات ‏رييسه‎ ‎تقديم‎ ‎کند‎. ‎ايلنا‎: ‎رئيس‎ ‎فراکسيون‎ ‎کارگری‎ ‎مجلس‎ ‎در‎ ‎نامه‎ ‎ای‎ ‎به‎ ‎علی‎ ‎لاريجانی‎ ‎،‎ ‎در‎ ‎خواست‎ ‎تحقيق‎ ‎وتفحس‎ ‎در ‏مورد‎ ‎حادثه‎ ‎انفجار‎ ‎معادن‎ ‎باب‎ ‎واقع‎ ‎در‎ ‎زرند‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎کرد‎.‎
عليرضا‎ ‎محجوب‎ ‎درنظر‎ ‎دارد‎ ‎تا‎ ‎تقاضای‎ ‎اين‎ ‎تحقيق‎ ‎و‎ ‎تفحص‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎امضای‎ ‎جمعی‎ ‎ديگر‎ ‎ازنمايندگان‎ ‎مجلس‎ ‎به‎ ‎هيات ‏رييسه‎ ‎تقديم‎ ‎کند‎. ‎به‎ ‎گزارش‎ ‎خبرنگار‎ ‎ايلنا‎ ‎اين‎ ‎نماينده‎ ‎تهران‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎در‎ ‎جمع‎ ‎خبرنگاران‎ ‎مجلس‎ ‎با‎ ‎ارايه‎ ‎نسخه‎ ‎ای از‎ ‎نامه‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎رئيس‎ ‎مجلس‎ ‎از‎ ‎همراهی‎ ‎حسين‎ ‎اميری‎ ‎نماينده‎ ‎زرند‎ ‎با‎ ‎ارايه‎ ‎اين‎ ‎درخواست‎ ‎تحقيق‎ ‎وتفحص‎ ‎خبر‎ ‎داد‎.‎‏ در‎ ‎نامه‎ ‎حزبی‎ ‎به‎ ‎علی‎ ‎لاريجانی‎ ‎اينگونه‎ ‎آمده‎ ‎است‎:‎
رياست‎ ‎محترم‎ ‎مجلس‎ ‎شورای‎ ‎اسلامی
مطابق‎ ‎ماده‎ ‎‏١٩٨‏‎ ‎آيين‎ ‎نامه‎ ‎ای‎ ‎داخلی‎ ‎مجلس‎ ‎شورای‎ ‎اسلامی‎ ‎درخواست‎ ‎حقيق‎ ‎و‎ ‎تفحص‎ ‎درمورد‎ ‎حادثه‎ ‎انفجار‎ ‎معادن ‏باب‎ ‎دراستان‎ ‎کرمان‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎حداقل‎ ‎‏١٢‏‎ ‎نفرجان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎ازدست‎ ‎داده‎ ‎اند‎ ‎را‎ ‎دارم‎ ‎متاسفانه‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎باوجود‎ ‎هشدارهای ‏بازرسی‎ ‎کار‎ ‎مبنی‎ ‎برضرورت‎ ‎تعطيلی‎ ‎معدن‎ ‎وتذکر‎ ‎مسئولان‎ ‎ايمنی‎ ‎در‎ ‎روز‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎حادثه‎ ‎که‎ ‎گاز‎ ‎موجود‎ ‎را‎ ‎بيش‎ ‎از حد‎ ‎مجاز‎ ‎اعلام‎ ‎کرده‎ ‎بودنداتفاق‎ ‎افتاده‎ ‎است‎.‎
وزارت‎ ‎صنايع‎ ‎مدعی‎ ‎شد‎:‎
انجام‎ ‎عمليات‎ ‎امدادرسانی‎ ‎به‎ ‎معدنكاران‎ ‎حادثه‎ ‎ديده‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎به‎ ‎بهترين‎ ‎شكل
پس‎ ‎ازبروز‎ ‎حادثه‎ ‎فوران‎ ‎آنی‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎مذکور،‎ ‎به‎ ‎دستور‎ ‎وزير‎ ‎صنايع‎ ‎و‎ ‎معادن‎ ‎بلافاصله‎ ‎يك‎ ‎تيم‎ ‎تخصصی ‏امدای‎ ‎و‎ ‎فنی‎ ‎جهت‎ ‎امدادرسانی‎ ‎و‎ ‎بررسی‎ ‎های‎ ‎آارشناسی‎ ‎به‎ ‎محل‎ ‎اعزام‎ ‎شد‎.‎ايلنا‎: ‎معاون‎ ‎امور‎ ‎معدن‎ ‎و‎ ‎صنايع‎ ‎معدنی ‏وزير‎ ‎صنايع‎ ‎و‎ ‎معادن‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎نظارت‎ ‎بر‎ ‎عمليات‎ ‎امداد‎ ‎و‎ ‎نجات‎ ‎معدنكاران‎ ‎معدن‎ ‎خصوصی‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎در‎ ‎محل ‏حادثه‎ ‎حضوردارد،‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎: ‎با‎ ‎تلاش‎ ‎نيروهای‎ ‎امدادی‎ ‎و‎ ‎فنی‎ ‎اعزامی‎ ‎به‎ ‎محل‎ ‎معدن‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎در ‏زرند‎ ‎کرمان،‎ ‎معدنكاران‎ ‎حادثه‎ ‎ديده‎ ‎از‎ ‎محل‎ ‎معدن‎ ‎خارج‎ ‎شدند‎.‎‏ به‎ ‎گزارش‎ ‎ايلنا،‎ ‎مسعود‎ ‎سميعی‎ ‎نژاد‎ ‎گفت‎: ‎پس‎ ‎از‎ ‎بروز‎ ‎حادثه‎ ‎فوران‎ ‎آنی‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎مذکور،‎ ‎به‎ ‎دستور‎ ‎وزير صنايع‎ ‎و‎ ‎معادن‎ ‎بلافاصله‎ ‎يك‎ ‎تيم‎ ‎تخصصی‎ ‎امدای‎ ‎و‎ ‎فنی‎ ‎جهت‎ ‎امدادرسانی‎ ‎و‎ ‎بررسی‎ ‎های‎ ‎کارشناسی‎ ‎به‎ ‎محل‎ ‎اعزام شد‎. ‎وی‎ ‎افزود‎: ‎به‎ ‎دليل‎ ‎اينكه‎ ‎اينگونه‎ ‎حوادث‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎تراکم‎ ‎شديد‎ ‎و‎ ‎فوران‎ (‎تصاعد‎) ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎در‎ ‎محل‎ ‎معدن‎ ‎است، پس‎ ‎از‎ ‎فوران،‎ ‎ميزان‎ ‎زيادی‎ ‎از‎ ‎گاز‎ ‎آلاينده‎ ‎متان‎ ‎در‎ ‎درون‎ ‎معدن‎ ‎باقی‎ ‎می‎ ‎ماند‎ ‎که‎ ‎بوسيله‎ ‎دستگاه‎ ‎های‎ ‎تهويه‎ ‎و‎ ‎عمليات خاصی‎ ‎درطول‎ ‎زمان‎ ‎بايد‎ ‎گاز‎ ‎ازمعدن‎ ‎خارج‎ ‎شود‎ ‎لذا‎ ‎به‎ ‎همين‎ ‎دليل‎ ‎عمليات‎ ‎امدادرسانی‎ ‎يك‎ ‎عمليات‎ ‎ويژه‎ ‎وبسيارفنی است‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎حساسيت‎ ‎پيش‎ ‎می‎ ‎رود‎. ‎معاون‎ ‎وزيرصنايع‎ ‎و‎ ‎معادن‎ ‎اظهار‎ ‎داشت‎: ‎خوشبختانه‎ ‎نيروهای‎ ‎امدادی‎ ‎متخصص بموقع‎ ‎درمحل‎ ‎حادثه‎ ‎حاضر‎ ‎شدند‎ ‎وبه‎ ‎نحوخوبی‎ ‎امدادرسانی‎ ‎کردند‎. ‎سميعی‎ ‎نژاد‎ ‎با‎ ‎اشاره‎ ‎به‎ ‎وقايع‎ ‎مشابه‎ ‎درنقاط‎ ‎ديگر جهان‎ ‎گفت‎: ‎اين‎ ‎نوع‎ ‎حوادث‎ ‎روزانه‎ ‎در‎ ‎بسياری‎ ‎از‎ ‎نقاط‎ ‎جهان‎ ‎روی‎ ‎می‎ ‎دهد‎. ‎وی‎ ‎خاطرنشان‎ ‎ساخت‎: ‎براساس‎ ‎آخرين آمار‎ ‎دريافتی،‎ ‎متاسفانه‎ ‎دراين‎ ‎حادثه‎ ‎‏١٢‏‎ ‎تن‎ ‎ازنيروهای‎ ‎خدوم‎ ‎و‎ ‎سختكوش‎ ‎معدن‎ ‎خصوصی‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎جان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از دست‎ ‎داده‎ ‎اند‎. ‎معاون‎ ‎وزير‎ ‎صنايع‎ ‎ازهمكاری‎ ‎بسيار‎ ‎خوب‎ ‎مديران‎ ‎و‎ ‎آارشناسان‎ ‎ستاد‎ ‎حوادث‎ ‎غير‎ ‎مترقبه‎ ‎در‎ ‎استان کرمان‎ ‎بخاطر‎ ‎حضور‎ ‎بموقع‎ ‎در‎ ‎محل‎ ‎حادثه‎ ‎و‎ ‎ارائه‎ ‎فوريت‎ ‎های‎ ‎امدادی‎ ‎که‎ ‎انجام‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎تشكر‎ ‎و‎ ‎قدردانی‎ ‎کرد‎.‎
وی‎ ‎افزود‎: ‎پس‎ ‎از‎ ‎فراغت‎ ‎از‎ ‎عمليات‎ ‎امداد‎ ‎و‎ ‎نجات،‎ ‎براساس‎ ‎دستور‎ ‎وزير‎ ‎محترم‎ ‎صنايع‎ ‎کميته‎ ‎ويژه‎ ‎ای‎ ‎وضعيت ‏بازماندگان‎ ‎قربانيان‎ ‎حادثه‎ ‎معدن‎ ‎را‎ ‎بررسی‎ ‎خواهد‎ ‎آرد‎.‎
حادثه‎ ‎انفجار‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎در‎ ‎نزديكی‎ ‎شهرستان‎ ‎زرند‎ ‎کرمان‎ ‎ظهر‎ ‎يكشنبه‎ ‎روی‎ ‎داد‎.‎
رييس‎ ‎سازمان‎ ‎کار‎ ‎کرمان‎ ‎در‎ ‎گفتگو‎ ‎با‎ ‎ايلنا‎:‎
حادثه‎ ”‎باب‎ ‎نيزو‎” ‎در‎ ‎دست‎ ‎بررسی‎ ‎است
منطقه‎ ‎معدنی‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎اززمره‎ ‎گازخيزترين‎ ‎معادن‎ ‎حوزه‎ ‎زغالی‎ ‎آشور‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎های‎ ‎گذشته‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎سال‎ ‎‏٧٢ و‎ ‎‏٨٤‏‎ ‎نيز‎ ‎حوادث‎ ‎مشابهی‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎رخ‎ ‎داده‎ ‎است‎.‎ايلنا‎: ‎رييس‎ ‎سازمان‎ ‎کار‎ ‎کرمان‎ ‎علت‎ ‎اصلی‎ ‎حادثه‎ ‎اخير‎ ‎معدن باب‎ ‎نيزو‎ ‎را‎ ‎انفجار‎ ‎حجم‎ ‎بالای‎ ‎گازهای‎ ‎متان‎ ‎و‎ ‎منواکسيد‎ ‎آربن‎ ‎انباشته‎ ‎شده‎ ‎عنوان‎ ‎کرد‎.‎
منصوری‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎و‎ ‎گويی‎ ‎تلفنی‎ ‎با‎ ‎خبرنگار‎ ‎ايلنا‎ ‎گفت‎: ‎ساعت‎ ‎‏١٠‏‎:‎‏٣٠‏‎ ‎بامداد‎ ‎روز‎ ‎يكشنبه،‎ ‎‏١٢‏‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎کارگران‎ ‎معدن ‏باب‎ ‎نيزو‎ ‎کرمان‎ ‎بر‎ ‎اثر‎ ‎انفجار‎ ‎گاز‎ ‎در‎ ‎يكی‎ ‎از‎ ‎تونل‎ ‎های‎ ‎معدن‎ ‎آشته‎ ‎شدند‎. ‎به‎ ‎گفته‎ ‎وی‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎ايجاد‎ ‎حفره گاز‎ ‎درمحل‎ ‎کار‎ ‎کارگران‎ ‎رخ‎ ‎داد‎. ‎رييس‎ ‎سازمان‎ ‎کارکرمان‎ ‎گفت‎: ‎علت‎ ‎دقيق‎ ‎وقوع‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎درحال‎ ‎حاضراز‎ ‎سوی ‏بازرسان‎ ‎و‎ ‎کارشناسان‎ ‎سازمان‎ ‎کار‎ ‎دردست‎ ‎بررسی‎ ‎است‎. ‎به‎ ‎گفته‎ ‎منصوری،‎ ‎منطقه‎ ‎معدنی‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎از‎ ‎زمره‎ ‎گاز ‏خيزترين‎ ‎معادن‎ ‎حوزه‎ ‎زغالی‎ ‎کشور‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎درسالهای‎ ‎گذشته‎ ‎ازجمله‎ ‎سال‎ ‎‏٧٢‏‎ ‎و‎ ‎‏٨٤‏‎ ‎نيز‎ ‎حوادث‎ ‎مشابهی‎ ‎دراين‎ ‎معدن ‏رخ‎ ‎داده‎ ‎است‎.‎
‎« ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎نبايد‎ ‎مورد‎ ‎استخراج‎ ‎مجدد‎ ‎قرار‎ ‎می‎ ‎گرفت‎ »‎
دويچه‎ ‎وله
ايران‎ | ‎‏٢٠٫٠‏‎۴‎‏٫٢٠٠٩‏
انفجار‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎در‎ ‎زرند‎ ‎کرمان‎ ‎باعث‎ ‎مرگ‎ ‎حداقل‎ ‎‏١٢ کارگر‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎اسماعيل‎ ‎محمدولی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگار‎ ‎حوزه‎ ‎کارگری‎ ‎می‎ ‎گويد‎ ‎اين سومين‎ ‎انفجار‎ ‎طی‎ ۴‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎بوده‎ ‎است‎.‎
به‎ ‎گفته‎ ‎ی‎ ‎اسماعيل‎ ‎محمدولی‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎انفجاری‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‏١٣٨‏‎۴ ‎در آن‎ ‎رخ‎ ‎داد،‎ ‎تعطيل‎ ‎شد‎ ‎اما‎ ‎با‎ ‎پيگيری‎ ‎های‎ ‎صاحبان‎ ‎آن‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎و از‎ ‎افراد‎ ‎ذی‎ ‎نفوذ‎ ‎استان‎ ‎کرمان‎ ‎هستند،‎ ‎مجددا‎ ‎بازگشايی‎ ‎شد‎.‎
دويچه‎ ‎وله‎: ‎آقای‎ ‎محمد‎ ‎ولی،‎ ‎آيا‎ ‎تعداد‎ ‎تلفات‎ ‎انفجار‎ ‎معدن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎در‎ ‎زرند‎ ‎کرمان‎ ‎تا‎ ‎اين‎ ‎ساعتی‎ ‎که‎ ‎من‎ ‎با‎ ‎شما ‏صحبت‎ ‎می‎ ‎کنم‎ ‎مشخص‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎يا‎ ‎خير؟
همان‎ ‎طور‎ ‎که‎ ‎می‎ ‎دانيد،‎ ‎ابعاد‎ ‎انفجار‎ ‎معدن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎زرند‎ ‎کرمان‎ ‎آن‎ ‎قدر‎ ‎زياد‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎تا‎ ‎ساعت‎ ‎‏١٢‏‎ ‎ظهر‎ ‎امروز(دوشنبه‎ ‎‏٣١‏‎ ‎فروردين)‏‎ ‎آخرين‎ ‎خبر‎ ‎اين‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎‏١٢‏‎ ‎جنازه‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎زير‎ ‎آوار‎ ‎بيرون‎ ‎کشيد‎ ‎هاند‎ ‎و‎ ‎تعداد‎ ‎دقيق‎ ‎کشت‎ ‎هشده‎ ‎ها هنوز‎ ‎مشخص‎ ‎نيست‎. ‎بعد‎ ‎از‎ ‎سرشماری‎ ‎دقيق‎ ‎و‎ ‎اعلام‎ ‎مسئولان‎ ‎معدن‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎چند‎ ‎نفر‎ ‎کشته‎ ‎شده‎ ‎اند‎.‎
مشخص‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎علت‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎چه‎ ‎بوده؟‎ ‎چون‎ ‎اخبار‎ ‎ضدونقيض‎ ‎بود‎. ‎گويا‎ ‎گفته‎ ‎بودند‎ ‎در‎ ‎اثر‎ ‎انفجار‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎بوده، بعد‎ ‎گفته‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎اصلا‎ ‎انفجار‎ ‎نبوده‎ ‎و‎ ‎گازگرفتگی‎ ‎بوده‎. ‎علت‎ ‎حادثه‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎دقيق‎ ‎مشخص‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎؟
می‎ ‎دانيد‎ ‎که‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎يک‎ ‎گاز‎ ‎کشنده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎معادن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎به‎ ‎وفور‎ ‎پيدا‎ ‎م‎ ‎یشود‎. ‎تعدادی‎ ‎از‎ ‎کارگرها‎ ‎بر‎ ‎اثر ‏استنشاق‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎کشته‎ ‎شد‎ ‎هاند‎ ‎و‎ ‎وقتی‎ ‎انفجار‎ ‎صورت‎ ‎گرفته،‎ ‎باقی‎ ‎کارگرها‎ ‎هم‎ ‎که‎ ‎مانده‎ ‎بودند‎ ‎و‎ ‎مسموم‎ ‎شده‎ ‎بودند،آنها‎ ‎هم‎ ‎کشته‎ ‎شدند‎.‎
گويا‎ ‎همين‎ ‎معدن‎ ‎سالها‎ ‎قبل‎ ‎هم‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎وجود‎ ‎مقدار‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎تعطيل‎ ‎شده‎ ‎بوده،‎ ‎اما‎ ‎يکبار‎ ‎ديگر‎ ‎استخراج آن‎ ‎شروع‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎علت‎ ‎استخراج‎ ‎دوباره‎ ‎ی‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎چه‎ ‎بوده‎ ‎است؟
شهريور‎ ‎سال‎ ‎‏٨‏‎۴ ‎درانفجاری‎ ‎که‎ ‎درمعدن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎زرند‎ ‎کرمان‎ ‎اتفاق‎ ‎افتاد‎ ‎‏٩‏‎ ‎کارگرکشته‎ ‎شدند‎. ‎آنموقع‎ ‎هم‎ ‎دليلش ‏همين‎ ‎انفجارگازمتان‎ ‎بود‎. ‎آن‎ ‎دوره‎ ‎فکرمی‎ ‎کنم‎ ‎برای‎ ‎يک‎ ‎يا‎ ‎دوماه‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎تعطيل‎ ‎شد‎ ‎ودوباره‎ ‎بعد‎ ‎ازآن‎ ‎با‎ ‎پيگير‎ ‎یای که‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎که‎ ‎صاحب‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎است‎ ‎انجام‎ ‎داد،‎ ‎و‎ ‎گويا‎ ‎اين‎ ‎طورکه‎ ‎ما‎ ‎در‎ ‎اخبارميخوانيم‎ ‎آدم‎ ‎پرنفوذی‎ ‎هم‎ ‎در ‏کرمان‎ ‎هست،‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎دوباره‎ ‎به‎ ‎راه‎ ‎افتاد‎ ‎و‎ ‎دارد‎ ‎کارمی‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎بعد‎ ‎ازسال‎ ‎‏٨‏‎۴ ‎،‎ ‎شهريور‎ ‎‏٨٧‏‎ ‎هم‎ ‎دوباره‎ ‎انفجاری‎ ‎در ‏همين‎ ‎معدن‎ ‎اتفاق‎ ‎افتاد‎ ‎و‎ ‎دو‎ ‎کارگر‎ ‎ديگر‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎کشته‎ ‎شدند،‎ ‎تا‎ ‎امروز‎ ‎که‎ ‎‏١٢‏‎ ‎نفر‎ ‎تا‎ ‎الان‎ ‎آمار‎ ‎کشت‎ ‎هشده‎ ‎هاست‎.‎
اسماعيل‎ ‎محمدولی،‎ ‎خبرنگار‎ ‎حوزه‎ ‎کارگری،‎ ‎می‎ ‎گويد،‎ ‎طی‎ ‎چهار‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎سه‎ ‎انفجار‎ ‎در
معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎رخ‎ ‎داده‎ ‎است
همان‎ ‎طور‎ ‎که‎ ‎شما‎ ‎هم‎ ‎اشاره‎ ‎کرديد،‎ ‎تراکم‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎در‎ ‎معادن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ هميشه‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎. ‎آيا‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎گفت‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎حوادث‎ ‎در‎ ‎معادن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ عادی‎ ‎است‎ ‎يا‎ ‎اين‎ ‎که‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎ضعف‎ ‎مديريتی‎ ‎باشد؟
ابدا‎ ‎نمی‎ ‎شود‎ ‎گفت‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎حوادث‎ ‎عادی‎ ‎است‎. ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎اين‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به دستگاههای‎ ‎ايمنی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎معادن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎در‎ ‎کشورهای‎ ‎متمدن‎ ‎تر‎ ‎از‎ ‎ايران‎ ‎استفاده‎ ‎می‎ ‎شود،‎ ‎با‎ ‎اندازه‎ ‎گيری‎ ‎انواع گازهای‎ ‎خطرناکی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اعماق‎ ‎زمين‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎تونلهای‎ ‎معادن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎وجود‎ ‎دارد،‎ ‎می‎ ‎توانند‎ ‎تشخيص‎ ‎بدهند‎ ‎که شرايط‎ ‎برای‎ ‎کارکردن‎ ‎مساعد‎ ‎هست‎ ‎يا‎ ‎نه‎. ‎مثلا‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎مقدار‎ ‎استانداردش‎ ‎در‎ ‎عمق‎ ‎‏٢٠٠‏‎ ‎متری‎ ‎زمين حدود‎ ‎يک‎ ‎درصد‎ ‎است‎. ‎ولی‎ ‎مشاهده‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎وقتی‎ ‎دستگاه‎ ‎گازسنج‎ ‎نشان‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎تا‎ ‎حدود‎ ۵ ‎درصد هم‎ ‎در‎ ‎تونل‎ ‎وجود‎ ‎دارد،‎ ‎کارفرما‎ ‎کارگرها‎ ‎را‎ ‎مجبور‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎کار‎ ‎بکنند؛‎ ‎لابد‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎سود‎ ‎بيشتر‎.‎
آقای‎ ‎محمدولی،‎ ‎شما‎ ‎گويا‎ ‎خودتان‎ ‎يکبار‎ ‎در‎ ‎حادثه‎ ‎ی‎ ‎انفجار‎ ‎معدن‎ ‎حضور‎ ‎داشتيد‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎نزديک‎ ‎آنجا‎ ‎را‎ ‎مشاهده‎ ‎کرديد‎.‎‏ در‎ ‎مورد‎ ‎مشاهدات‎ ‎خودتان‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎برای‎ ‎ما‎ ‎توضيح‎ ‎بدهيد‎.‎
سال‎ ‎‏٨‏‎۴ ‎که‎ ‎همين‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎در‎ ‎بخش‎ ‎زرند‎ ‎کرمان‎ ‎منفجر‎ ‎شد،‎ ‎من‎ ‎چند‎ ‎ساعت‎ ‎بعداز‎ ‎حادثه‎ ‎به‎ ‎کرمان‎ ‎رسيدم‎ ‎و ‏اولين‎ ‎جايی‎ ‎که‎ ‎رفتم‎ ‎پزشک‎ ‎قانونی‎ ‎کرمان‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎‏٩‏‎ ‎جنازه‎ ‎ی‎ ‎متلاشی‎ ‎شده‎ ‎را‎ ‎کنار‎ ‎هم‎ ‎خوابانده‎ ‎بودند‎. ‎چيزی‎ ‎که‎ ‎برايم ‏عجيب‎ ‎بود‎ ‎اين‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎هر‎ ‎‏٩‏‎ ‎جنازه‎ ‎سينه‎ ‎هايشان‎ ‎شکافته‎ ‎شده‎ ‎بود‎. ‎وقتی‎ ‎دليلش‎ ‎را‎ ‎پرسيدم،‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎گفتند‎ ‎اين‎ ‎کارگرها وقتی‎ ‎ساعت‎ ‎های‎ ‎زيادی‎ ‎در‎ ‎اعماق‎ ‎زمين‎ ‎کار‎ ‎م‎ ‎یکنند،‎ ‎با‎ ‎هر‎ ‎دم‎ ‎و‎ ‎بازدم‎ ‎مقداری‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎وارد‎ ‎ريه‎ ‎شان‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎و وقتی‎ ‎انفجاری‎ ‎اتفاق‎ ‎می‎ ‎افتد،‎ ‎اينها‎ ‎از‎ ‎درون‎ ‎منفجر‎ ‎می‎ ‎شوند‎. ‎يعنی‎ ‎شش‎ ‎های‎ ‎اينها‎ ‎پر‎ ‎از‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎وقتی انفجاری‎ ‎در‎ ‎اطراف‎ ‎اتفاق‎ ‎می‎ ‎افتد،‎ ‎اينها‎ ‎از‎ ‎درون‎ ‎منفجر‎ ‎م‎ ‎یشوند‎ ‎و‎ ‎مغزهای‎ ‎اينها‎ ‎از‎ ‎ترک‎ ‎جمجمه¬شان‎ ‎بيرون می‎ ‎ريزد‎ ‎و‎ ‎يک‎ ‎صحنه‎ ‎مهوعی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎می‎ ‎آورد‎.‎
مصاحبه‎ ‎گر‎: ‎ميترا‎ ‎شجاعی‎- ‎تحريريه‎: ‎کيواندخت‎ ‎قهاری
انفجار‎ ‎درمعدن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎زرند‎ ‎کرمان‎ ‎بررسی‎ ‎می‎ ‎شود
بی‎ ‎بی‎ ‎سی
گروهی‎ ‎ازکارشناسان‎ ‎دولتی‎ ‎ماموربررسی‎ ‎علت‎ ‎انفجارو‎ ‎کشته‎ ‎شدن‎ ‎تعدادی از‎ ‎کارگران‎ ‎يک‎ ‎معدن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎شده‎ ‎است‎.‎
در‎ ‎پی‎ ‎وقوع‎ ‎انفجار‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎باب‎ ‎نيزو،‎ ‎در‎ ‎نزديکی‎ ‎شهرستان زرند‎ ‎در‎ ‎استان‎ ‎کرمان،‎ ‎علی‎ ‎اکبر‎ ‎محرابيان،‎ ‎وزير‎ ‎صنايع‎ ‎و‎ ‎معادن‎ ‎ايران، يک‎ ‎گروه‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎امدادی‎ ‎را‎ ‎جهت‎ ‎بررسی‎ ‎حادثه‎ ‎و‎ ‎کمک‎ ‎به‎ ‎بازماندگان قربانيان‎ ‎اين‎ ‎انفجار‎ ‎به‎ ‎محل‎ ‎اعزام‎ ‎داشته‎ ‎است‎.‎
بر‎ ‎اساس‎ ‎گزارش‎ ‎های‎ ‎رسيده‎ ‎از‎ ‎ايران،‎ ‎حدود‎ ‎ساعت‎ ‎‏١٢‏‎ ‎روز‎ ‎يکشنبه،‎ ‎انفجاری‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو،‎ ‎در‎ ‎شهرستان زرند‎ ‎روی‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نتيجه‎ ‎آن،‎ ‎دوازده‎ ‎تن‎ ‎از‎ ‎کارگران‎ ‎معدن‎ ‎جان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎دادند‎.‎
در‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎چند‎ ‎نفر‎ ‎ديگر‎ ‎نيز‎ ‎زخمی‎ ‎شده‎ ‎اند‎.‎
برخی‎ ‎منابع‎ ‎خبری‎ ‎آمار‎ ‎قربانيان‎ ‎انفجار‎ ‎در‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎را‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎دوازده‎ ‎نفر‎ ‎گزارش‎ ‎کرده‎ ‎بودند‎ ‎اما‎ ‎مقامات رسمی‎ ‎تا‎ ‎کنون‎ ‎تنها‎ ‎اين‎ ‎رقم‎ ‎را‎ ‎تاييد‎ ‎کرده‎ ‎اند‎.‎
آقای‎ ‎محرابيان‎ ‎با‎ ‎ارسال‎ ‎پيامی‎ ‎برای‎ ‎خانواده‎ ‎های‎ ‎حادثه‎ ‎ديدگان‎ ‎معدن‎ ‎زرند‎ ‎گفته‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎حادثه‎ ‎دراثرانفجار‎ ‎گازمتان‎ ‎روی‎ ‎داده‎ ‎است‎. ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎توسط‎ ‎شرکت‎ ‎دولتی‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎کرمان‎ ‎برای‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎به‎ ‎يک‎ ‎شرکت خصوصی‎ ‎به‎ ‎نام‎ ‎‎"‎دلتا‎ ‎هزار‎" ‎واگذار‎ ‎شده‎ ‎بود‎.‎
تکرار‎ ‎حادثه
خبرگزاری‎ ‎کار‎ ‎ايران‎ - ‎ايلنا‎ - ‎گفته‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎های‎ ‎قبل‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎وجود‎ ‎مقدار‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎گازمتان‎ ‎تعطيل‎ ‎بود‎ ‎اما‎ ‎بار‎ ‎ديگر‎ ‎استخراج‎ ‎آن‎ ‎آغاز‎ ‎شد‎.‎
ايلنا‎ ‎می‎ ‎افزايد‎ ‎که‎ ‎شش‎ ‎سال‎ ‎پيش‎ ‎هم‎ ‎نه‎ ‎تن‎ ‎از‎ ‎کارگران‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎در‎ ‎اثر‎ ‎گازگرفتگی  جان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎دادند‎.‎
به‎ ‎گزارش‎ ‎اين‎ ‎خبرگزاری،‎ ‎يکی‎ ‎از‎ ‎مسئولان‎ ‎معدن‎ ‎به‎ ‎نام‎ ‎مهندس‎ ‎زارع‎ ‎نيز‎ ‎در‎ ‎ميان قربانيان‎ ‎حادثه‎ ‎روز‎ ‎يکشنبه‎ ‎بوده‎ ‎است‎.‎
ظاهرا‎ ‎استخراج‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ ‎درعمق‎ ‎زياد‎ ‎زمين‎ ‎صورت‎ ‎می‎ ‎گيرد‎ ‎و‎ ‎برخی‎ ‎گزارش‎ ‎های‎ ‎تاييد‎ ‎نشده‎ ‎حاکی‎ ‎از‎ ‎آن است‎ ‎که‎ ‎حوادث‎ ‎مرگبار‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎معدن‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎فقدان‎ ‎امکانات‎ ‎و‎ ‎وسايل‎ ‎ايمنی‎ ‎کافی‎ ‎بوده‎ ‎است رار‎ ‎است‎ ‎کارشناسان‎ ‎وزارت‎ ‎صنايع‎ ‎و‎ ‎معادن‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎بررسی‎ ‎محل‎ ‎انفجار،‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎علل‎ ‎وقوع‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎وزير‎ ‎صنايع و‎ ‎معادن‎ ‎گزارش‎ ‎بدهند‎.‎
ذخاير‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎ايران‎ ‎حدود‎ ۴‎‏٫‏‎۵ ‎ميليارد‎ ‎تن‎ ‎برآورد‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎شامل‎ ‎زغال‎ ‎سوختی‎ ‎و‎ ‎زغال‎ ‎کک‎ ‎است‎.‎توليد‎ ‎سالانه‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎کشور‎ ‎به‎ ‎حدود‎ ‎‏٢٫‏‎۵ ‎ميليون‎ ‎تن‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎می‎ ‎رسد‎ ‎که‎ ‎بخش‎ ‎عمده‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎صنايع‎ ‎ذوب فولاد‎ ‎داخلی‎ ‎به‎ ‎مصرف‎ ‎می‎ ‎رسد‎.‎
استان‎ ‎کرمان،‎ ‎در‎ ‎جنوب‎ ‎شرق‎ ‎ايران،‎ ‎از‎ ‎مراکز‎ ‎استخراج‎ ‎زغال‎ ‎سنگ‎ ‎و‎ ‎همچنين‎ ‎سنگ‎ ‎آهن‎ ‎و‎ ‎مس‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎درصنايع‎ ‎داخلی‎ ‎مورد‎ ‎استفاده‎ ‎قرار‎ ‎می‎ ‎گيرد‎.‎
کارگران ایران خودرو ضمن همدردی وتسلیت به تمام خانواده های داغدار این عزیزان.وکارگران معدن باب ‏نیزو خواهان محاکمه عاملان این جنایت می باشند و از همه کارگران می خواهند در مقابل این جنایت هولناک سکوت ‏نکنند و با اعتراض خود اجازه ندهند که جنایت دیگری در جای دیگر روی بدهد.‏
‎ ‎بیش از دهها  کارگر در معدن‎  ‎سرمایه جان باختند‎ ‎

دوستان و همکاران‎ ‎گرامی‎ ‎
با کمال تاسف در اثر انفجار گاز متان در‎ ‎معدن ذغال سنگ ((باب نيزو)) زرند در شمال استان کرمان كه مقارن ساعت ‏‏12 ظهر امروز‎ ‎رخ داد،به علت عدم رعایت مسایا ایمنی از سوی صاحبان شکت دلتا ۱۰۰۰ بیش از 12 نفر از‏‎ ‎كارگران معدن شركت خصوصي دلتا 1000 كشته شدند‏‎. ‎
معدن باب نیزو در منطقه کرمان منفجرشدو ده ها کارگر این معدن در اثر انفجار وگاز گرفتگی جان باختند    ۱۲ نفر ‏آنان در همان دقایق نخست جان خود را از دست دادند. و از سرنوشت دیگر کارگران خبری در دست نیست . حال ‏مجروحان سخت وخیم و جان عده ای از آنان درمعرض مرگ حتمی است. معدن منفجر شده معدن باب نیزو نام دارد و ‏توسط شرکت خصوصی دلتا ۱۰۰۰ بهره برداری می شود.علت حادثه انفجار گاز متان وگاز گرفتگی اعلام شده است ‏
‏ از نظر کارگران علت حوادثی از این دست روشن است و نیاز چندانی به توضیح ندارد. سرمایه داران و دولت آن ها ‏برای حفاظت از کارگاه ها و حراست از سودآوری سرمایه هایشان نه فقط زمین و زمان را کنترل می کنند و همه عیب ‏و ایرادها را رفع می نمایند بلکه سایه کمرنگ هر خطر احتمالی از هر ناحیه ای را هم با سرعت تمام به رگبار می ‏بندند.دهها کارگررا فقط به جرم دیدار از یک زندانی دستگیر و روانه زندان می کنند و دهها دانشجورا به جرم ‏اعتراض به سیاستهای ضد انسانی سرمایه بازداشت می کنند ولی آنوقت در مقابل این گونه حوادث پشت قدرت نیروی ‏انتظامی قایم می شوند و وقتی نوبت به ایمنی محیط کار و حفاظت از جان کارگران می رسد هیچ خبری از این حفاظت ‏و حراست و کنترل نیست .هنوز داغ غم کارگران کشته شده ایرانخودرو وغم آتش گرفتن دهها کارگر شرکت کیمیا ‏گستران شازند اراک و مرگ دهها کارگر در ساختمان سعادت آباد از دلمان نرفته خبر مرگ دهها نفر از کارگران ‏معدن باب نیزو همان معدنی که چهار کارگر آن توسط نیروهای انتظامی فقط به جرم خواستن حق کار کشتند و نه تنها ‏از محاکمه عاملان آن حادثه و نه از محاکمه حوادث دیگر خبری نشد.ولی محاکمه دهها کارگر و دانشجو و هزاران ‏زندانی سیاسی در پشت درهای بسته انجام و حکم شلاق زدن زنان کارگر به جرم شرکت در مراسم روز کارگر صادر ‏و اجرا گردید. ‏
در سال گذشته نیز در همین معدن انفجاری روی داد وعده ای کارگر کشته شدند ‏
نگاه کنید به اخبار آنروز ‏
کرمان نیوز:پنجشنبه 2 آبان ماه سال 1387 ‏
معدن "بابنیزو" از لحاظ امنیت محیط کار پرمخاطره است ‏
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمان گفت‎: ‎معدن" بابنیزو" در استان کرمان به دلیل قرار گرفتن در عمق ‏زیاد و نبود دستگاه های‎ ‎هشدار دهنده گاز یکی از پرمخاطره ترین معادن کشور محسوب می شود‎.‎
به گزارش کرمان نیوز  جواد منصوری در گفتگو با مهر‏‎ ‎اظهار داشت: معدن زغال سنگ بابنیزو در شهرستان زرند ‏به دلیل قرار گرفتن در اعماق‎ ‎زمین مشکلات فراوانی را برای معدنچیان از لحاظ امنیتی و سلامت محیط کار فراهم ‏کرده‎ ‎است‎. ‎
وی عنوان کرد: مسئولان این معدن باید با اهمیت دادن‎ ‎بیشتر به مباحث ایمنی در اسرع وقت در جهت رفع نواقص در ‏این معدن اقدام کنند و اگر‎ ‎توان مالی برای پیشگیری از بروز مشکلات امنیتی و بهداشتی را ندارند بهتر است به‎ ‎سفارش بازرسان اداره کار عمل کنند‎. ‎
منصوری با تاکید بر لزوم بالا بردن سطح ایمنی در این‎ ‎معدن اضافه کرد: در حال حاضر 500 کارگر در این معدن ‏مشغول به کار هستند و از این‎ ‎طرق امرار معاش می کنند‎. ‎
وی افزود: دلیل وقوع حادثه برای دو نفر از کارگران‎ ‎این معدن تجمع گاز "اتان" و نبود دستگاه هشداردهنده گاز بوده ‏است که همین مساله‎ ‎باعث فوت آنها در ماه های گذشته شده است‎. ‎
این مسئول با اشاره به وجود گاز در لایه های معادن‎ ‎زغال سنگ اضافه کرد: مسئولان این معدن به دلیل بالا بودن ‏قیمت دستگاه های هشدار‎ ‎دهنده توانایی خرید این دستگاه ها را ندارند که به نظر می رسد شرکت زغال سنگ باید‎ ‎در ‏این زمینه با مدیران معدن بابنیزو زرند همکاری کنند‎. ‎
‏  اما کدام کارگر آگاهی است که نداند این کارگران در حین استثمار شدن توسط سرمایه و در لحظاتی که با تحمل ‏هولناک ترین شرایط کاری و نازل ترین بهای فروش نیروی کار برای سرمایه داران ارزش اضافی تولید می کرده ‏اند، منفجر شده اند و در واقع در میان شعله های آتش سرمایه پرپر شده اند؟  قاتل مستقیم این کارگران و قاتل مستقیم ‏تمام کارگرانی که به این صورت جان خود را از دست می دهند، نظام انسان سوز سرمایه داری است. ‏
با توجه به هشدار که قبلا داده شده بود و همه مسولان آنرا می دانستند و مهدن طبق اخبار خبرگزاریها چند ماه تعطیل ‏بوده است چرا بدون تامین امنین جان کارگران دوباره بازگشایی می شود .آیا غیر از این است که صاحبان این معدن ‏برای سود آوری بیشتر دست به این کار زدند ‏
چرا مسولان وزارت کار و بازرسان که می دانستند این معدن محیط نا امن است اجازه کار در آن معدن را صادر ‏کردند.برای همین باید همه عاملان این حوادث باید به زیر محاکمه کشیده شوند. همه کارگران باید به این عمل ضد ‏بشری که یک کشتار عمد در حق کارگران بیگناه انجام گرفته است.اعتراض کنند. ‏
کارگران ایران خودرو ضمن همدردی وتسلیت به تمام خانواده های داغدار این عزیزان.وکارگران معدن باب ‏نیزو خواهان محاکمه عاملان این جنایت می باشند و از همه کارگران می خواهند در مقابل این جنایت هولناک سکوت ‏نکنند و با اعتراض خود اجازه ندهند که جنایت دیگری در جای دیگر روی بدهد.‏
جمعی از کارگران ایران خودرو
‎۳۱ ‎فروردین۱۳۸۸‏خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران‏‎  
سرويس‎: ‎صنعت و معدن
در معدن زغال ‌سنگ كرمان چه مي‌گذرد؟‎ ‎سازمان صنايع و معادن استان به عنوان متولي تمام امور ‏مربوط به معادن استان چه‎ ‎پيگيري‌هايي در زمينه حوادث تلخ يك معدن در ساليان اخير داشته است؟ ‏وزارت صنايع و‎ ‎معادن و سازمان نظام مهندسي معدن تا چه حد به برنامه‌هاي خود در افزايش ‏ضريب ايمني‎ ‎فعاليت در معادن عمل كرده‌اند؟‎ ‎
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان‎ ‎ايران (ايسنا)، اينها سوالاتي است كه هر شنونده و ‏مخاطب عادي‌ پس از شنيدن اين خبر‏‎ ‎كه تنها در يكي از معادن زغال سنگ استان كرمان، در ‏سال‌هاي 84، 87 و 88 سه حادثه‏‎ ‎انفجار رخ داده كه در اولي 9 كارگر، دومي 2 كارگر و در ‏سومين حادثه 12 كارگر كشته‎ ‎شده‌اند، ناخوادگاه به ذهنش خطور مي‌كند‎. ‎
آينده‌اي سپيد در گرو جدال با زغال‎ ‎سياه‎ ‎
يكشنبه 30 فروردين 1388، هنوز خورشيد وسط آسمان‎ ‎كويري كرمان نرسيده كه اكبر در جدال با ‏سنگ‌هاي سياه زغال، به آينده‌ سپيدي‏‎ ‎مي‌انديشد كه كار در معادن زغال براي او، همسر و فرزندانش ‏رقم خواهد زد. اگرچه در‎ ‎معدني كار مي‌كند كه در چهار سال اخير خانواده 11 كاگر را داغدار و ‏روانه غسالخانه‎ ‎گورستان، ادارات وزارت كار براي دريافت حق و حقوق قانوني و... كرده؛ اگرچه ‏اين‎ ‎خبرهاي نگران كننده به گوش همسرش نيز رسيده كه او را از كار در اين معدن نه چندان‎ ‎خوش ‏يمن برحذر داشته است، اما چه غم كه تجربه چراغ راه آينده است و مطمئنا مديريت‎ ‎معدن بعد از وقوع ‏دو حادثه منجر به مرگ در معدن تحت مديريتش هوشيارتر شده و به‎ ‎رعايت مسائل ايمني مصمم‌تر، ‏از آن گذشته حتي اگر مديريت معدن در اين زمينه اهمال‎ ‎كند، مطمئنا بازرسان سازمان صنايع و ‏معادن در بازرسي‌هاي خود در صورت مشاهده هرگونه‎ ‎قصوري اجازه ادامه فعاليت را نخواهند داد‎. ‎
اكبر در انتهاي چاهك معدن كه چون چاه ويلي دهن باز‎ ‎كرده و او را بلعيده با خود مي‌انديشد شوخي كه ‏نيست، 11 كارگر در اين معدن كشته‏‎ ‎شده‌اند و بازرسان سازمان صنايع و معادن استان و وزارات كار ‏هوشيارتر از آنند كه‎ ‎اجازه قصور ديگر و حادثه ديگري را بدهند‎... ‎
و اما انفجار رخ‎ ‎مي‌دهد‎ ‎
هنوز چند ساعتي به ظهر روز يكشنبه 30 فروردين 1388‏‎ ‎و احتمالا استراحتي و خورد و خوراكي ‏ديگر باقي مانده كه اكبر نيز همچون 11 معدنكار‏‎ ‎همكارش كه يكي از آنها اتفاقا از مهندسان معدن ‏است، در انديشه پايان روزي است كه با‎ ‎پايان آن و يك روز كاري ديگر، يك ماه كاري به پايان رسيده ‏و احتمالا دريافت حقوقي‎ ‎هست و رزق و روزي ديگر، اگر چه از چند روز قبل مصارف تمام حقوق ‏دريافتي را در ذهنش‎ ‎به ريز مشخص كرده است... كسي نمي‌داند اما شايد درست در چنين شرايطي و ‏انديشه اكبر‎ ‎در دريافت حقوق ماه جديد است كه انفجار جديد و سومين حادثه مرگبار اين معدن رخ‎ ‎مي‌دهد‎... ‎
مگر وقوع انفجار در چنين معدني ممكن‎ ‎است؟‎ ‎
اگرچه موج انفجار در حدي است كه شدت آن تا به‎ ‎دهانه تونل رسيده و ممر درآمد كارگران را به ‏مرگ‌گاه آنان تبديل كرده، اما اكبر‎ ‎هنوز چنين انفجاري را باور نكرده است. در ازدحام خاك و دود و ‏فغان و فرياد‎ ‎كمك‌خواهي همكاران با خود مي‌انديشد كه مگر ممكن است در معدني كه تحت نظارت‎ ‎دستگاه‌هاي مسوول و با رعايت تمام اصول ايمني فعاليت مي‌كند، چنين انفجاري براي بار‎ ‎چندم رخ ‏دهد؟! مگر ممكن است در معدني كه مسوول ايمني آن به طور دائم با دستگاه‌هاي‎ ‎سنجش گاز، عيار ‏گاز موجود در مناطق مختلف معدن را به دقت كنترل كرده و برگه‌هاي‎ ‎چك‌ليست روزانه مربوط به‌ آن ‏را پر مي‌كند، باز هم اين گاز بي‌ رنگ و بو انفجاري‏‎ ‎ديگر بيافريند؟! حالا حتي اگر مسول ايمني يا ‏مديريت معدن هم در كار خود اهمال كرده‎ ‎باشند، اما بازرسان كه به طور سرزده و ناگهاني از معدن ‏بازديد مي كنند مطمئنا در‎ ‎صورت هرگونه مشكل در سيستم تهويه و گازسنجي معدن اجازه ادامه كار ‏را نمي‌دادند‎... ‎
ضريب ايمني معادن به 1 كشته به ازاي‏‎ 20 ‎ميليون تن استخراج خواهد رسيد؟‎ ‎
اكبر در دنيايي از پرسش‌هاي بي پاسخ غوطه‌ور است و‎ ‎در آن سوي معدن اين گروه امداد و ‏كمك‌رسانان اعزام شده از نقاط مختلف و از جمله‎ ‎مركزند كه سعي در نجات بازماندگان و جمع‌آوري ‏اجساد دارند. برخي مسوولان ارشد وزارت‎ ‎صنايع و معادن نيز هستند. اكبر با ديدن آ‌ن‌ها به ياد ‏مي‌آورد كه كمتر از 10 روز‏‎ ‎قبل با خوشحالي از افزايش 60 درصدي ضريب ايمني فعاليت در معادن ‏و رسيدن تعداد‎ ‎كشته‌هاي معادن به يك كشته به ازاي هر 16 ميليون تن مواد معدني استخراجي خبر ‏داده‎ ‎بودند و از آن مهمتر اين قول‌آن‌ها كه تا پايان امسال اين مقدار به يك كشته به ازاي‎ ‎هر 20 ميليون ‏تن استخراج مواد معدني خواهد رسيد... اكبر با يادآوري اين سخنان‎ ‎ناراحت مي‌شود با خود مي‌انديشد ‏من كه ديگر مرده‌ام اما اين مقام مسوول چه گناهي‎ ‎داشته كه احتمالا كشته شدن يكباره 12 كارگر در ‏يك معدن مانع تحقق وعده او براي‎ ‎رسيدن ضريب ايمني معادن به يك كشته به ازاي هر 20 ميليون تن ‏ماده معدني استخراجي‎ ‎خواهد شد‎... ‎
معدنكاران كشته‌شده مقصر‎ ‎نيستند‎ ‎
خبرهاي مختلف و گاه ضد و نقيض اكبر را گيج كرده‎ ‎است. رييس كل دادگستري استان كرمان در ‏حالي از آغاز تحقيقات و رسيدگي به شكايت‎ ‎اولياي دم در دادسراي عمومي و انقلاب زرند و برسي ‏سهل‌انگاري‌هاي احتمالي و عوامل‎ ‎وقوع حادثه خبر مي‌دهد كه به موازات او نماينده مردم زرند در ‏مجلس شوراي اسلامي نيز‎ ‎مي‌گويد بارها پيش از اين در مورد غير ايمن بودن اين معدن هشدار داده ‏است‎. ‎
در چنين شرايطي اكبر مطمئن است كه خود و 11 همكار‏‎ ‎معدنكار كشته شده‌اش نقشي در وقوع انفجار ‏نداشته‌اند؛ چه، به گفته كارشناسان، وظيفه‎ ‎چك كردن مقدار گاز موجود در معدن و خطرات احتمالي ‏برعهده مسوول ايمني و مديريت معدن‎ ‎است كه در اين زمينه مسوولان سازمان صنايع و معادن استان ‏و نمايندگان وزارت كار و‎ ‎امور اجتماعي به‌عنوان ارگان‌هاي مسوول وظيفه نظارت بر صحت سيستم ‏تهويه معدن و‎ ‎فرايند سنجش مقدار گاز را آن هم با توجه به سوابق و هشدارهاي قبلي برعهده‎ ‎داشته‌اند... اكبر در غوغاي فعاليت امدادرسانان به آينده سپيدي مي‌انديشد كه كار در‎ ‎معدن زغال سنگ ‏باب نيزو زرند كرمان، براي او همسر و فرزندانش رقم مي‌زد اگر‎... ‎
سوانح تلخ در معدن‌ها نه محدود به كشور ماست و نه‎ ‎محدود به امروز؛ كه دست‌كم در چند قرن اخير ‏و به‌گواهي مردان نمكي زنجان، در چند‎ ‎هزار سال گذشته هم جريان داشته است؛ و به‌نوعي اين شغل ‏سخت، زيان‌باري‌هاي متعددي‎ ‎را براي دست‌اندركاران آن به‌همراه داشته است، اما دست‌كم، رعايت ‏موازين فني و‎ ‎منطقي ازسوي دست‌اندركاران براي كاهش هرچه بيشتر آسيب‌هاي جاني در كنار ‏سودآوري‌هاي‎ ‎مالي، خواسته‌ي زياده از حدي به‌نظر نمي‌رسد‎. ‎
گزارش از خبرنگار ايسنا: مجيد كشاورز معتمدي‎ ‎
انتهاي پيام

ايلنا: مهندس کمانی معاونت سياسی امنيتی استانداری کرمان در مورد روند امدادرسانی به خبرنگار ايلنا در کرمان ‏گفت: ,ديروز صبح بلافاصله پس از حادثه دکتر ,ده‌مرده,، استاندار کرمان و تيم مربوطه با همه امکانات در منطقه ‏حضور پيدا کردند و تمامی مقدمات برای نجات به عمل آمده است.,  
وی گفت: ,تا نيمه شب ديشب هفت نفر از اجساد از تونل خارج شدند که به دليل گاز گرفتگی شديد سيستم تهويه گاز ‏فعال گرديد تا نيروها توانستند مابقی اجساد را خارج کنند.,  
وی در خصوص علت حادثه گفت: ,انفجار حفره گاز داخل معدن باعث بروز حادثه گرديد و اين در حالی است که ‏سيستم تهويه در حال کار بوده است.,  
وی افزود: ,بسنده به اين مساله نکرديم و بلافاصله گروه کارشناسی فنی را تشکيل تا موضوع را بررسی کنند و اگر ‏مساله خاصی در مجموعه کار وجود داشته است مورد تعقيب قانونی قرار گيرد.,  
وی در زمينه نظارت و واگذاری معادن به شرکت‌های خصوصی گفت: ,با توجه به اينکه قبلاَ دو مورد حادثه برای ‏معدن اتفاق افتاده است گفت: ,نظارت عامه بر معادن در بخش‌های دولتی و همچنين خصوصی به عهده شرکت ‏ذغال‌سنگ کرمان مجموعاَ وزارت صنايع معادن مي‌باشد که مسولين اين دو نهاد تلاش خود کرده‌اند اما هر پديده‌ای در ‏هر جا اتفاق مي‌افتد بايستی بررسي‌های لازم صورت بگيرد و موارد قانونی در خصوص افراد صورت گيرد.,  
‏***  
کارفرمای شرکت معدنی دلتا هزار زرند بازداشت شد  
دادستان شهرستان زرند گفت: ,‌اتهامات کارفرمای شرکت معدنی دلتا هزار عدم نظارت فنی است که در اين مورد ‏پرونده‌ای تشکيل و در حال رسيدگی است.,  
با حکم دادستان شهرستان زرند کارفرمای شرکت معدنی دلتا هزار بازداشت و روانه زندان گرديد.  
ايلنا: دادستان شهرستان زرند در مورد چگونگی حادثه و بازداشت کارفرمای شرکت خصوصی دلتا هزار گفت: ‏‏,بلافاصله پس از وقوع حادثه نيروهای قضايی در محل حاضر و پرونده‌ای در اين مورد تشکيل و دستورات قضايی ‏لازم صادر گرديد.,  
به گزارش خبرنگار �ايلنا� در کرمان دادستان شهرستان زرند گفت: ,مهندس زينعلی کارفرمای معدن دلتا هزار واقع در ‏منطقه باب نيزو که سابقه قبلی در بروز حادثه دارد، دستگير و توسط مراجع انتظامی به زندان شهرستان زرند معرفی ‏و روند رسيدگی در اين مورد ادامه دارد.,  
وی افزود: ,‌اتهامات نامبرده عدم نظارت فنی مي‌‌باشد که در اين مورد پرونده‌ای تشکيل و در حال رسيدگی است.,  
وی گفت: ,مجازات چنين افرادی در صورتی ثابت شود که مرتکب جرم شدن به علت عدم رضايت اوليای دم از يک ‏سال تا سه سال حبس و پرداخت ديه به اوليای دم است., ‏
قطع دست یک کارگر در محل کار -  31فروردین – "پیام"‏
بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز سه‌شنبه 25 فروردین کارگری به نام ‏‏"ذولفقار حسینی" اهل شهر پاوه دچار حادثه محل کار شد و انگشتان دست وی قطع گردید.‏
‏"ذولفقار حسینی"  که در شهر تبریز مشغول به کار بود در حین انجام کار دست راستش  زیر دستگاه تراشکاری رفت ‏و پنج انگشت دست وی قطع گردید.  لازم به ذکر است که کارگر مذکور از هیچ گونه بیمه‌ای برخوردار نمی باشد.‏
‏ کشته شدن 18 کارگر معدن در ایران‏
انفجار مهیب در معدن ذغال سنگ "باب نیزو" در شمال استان کرمان باعث مرگ 18‏‎ ‎کارگر شد‎.‎
گزارش‎ ‎ها حاکیست این حادثه ظهر روز یکشنبه 30 فروردین روی داد و احتمال افزایش قربانیان وجود دارد. گفته می ‏شود یکی از مدیران معدن در هنگام انجام عملیات نجات، دچار گاز گرفتگی شد و جانش را از دست داد.‏
گزارشات بیشتر در خصوص تعداد زخمی ها یا ناپدید شدگان این انفجار منتشر نشده است.‏

اعتماد  
انفجار ناشى از انباشت گاز در يک معدن زغال سنگ در زرند کرمان دست کم 15 کشته بر جاى گذاشت. به گزارش ‏خبرنگار ما اين حادثه ساعت 30/9 صبح ديروز در معدن زغال سنگ باب نيروز واقع در 15 کيلومترى شهر کرمان ‏به وقوع پيوست. هر چند در اخبار رسمى تعداد تلفات 12 نفر اعلام شده اما اخبار محلى از مرگ 15 تا 18 کارگر ‏حکايت دارد.دقايقى پس از اين انفجار امدادگران معدن براى نجات کارگرانى که زير آوار مدفون شده بودند دست به ‏کار شدند و سعى کردند راهى به اعماق زمين باز کنند. آنها که مى دانستند ابعاد اين حادثه بسيار گسترده تر از دو ‏انفجار ديگرى است که يک سال و نيم قبل در همين معدن رخ داده بود قبل از هر اقدامى اهالى منطقه را که در محل ‏حادثه تجمع کرده و نگران کارگران بودند دور و جاده منتهى به باب نيروز را مسدود کردند.مدتى طول کشيد تا ‏امدادرسانان موفق شدند دهانه بسته معدن را باز کنند. آنها مى دانستند حدود 15 کارگر صبح زود وارد معدن شده اند و ‏اکنون در آستانه مرگ قرار دارند. بعد از باز شدن دهانه معدن که بر اثر ريزش آوار کاملاً بسته شده بود، 15نفر از ‏امدادگران به همراه مدير معدن توانستند وارد آنجا شوند. دقايقى بعد مقامات مسوول از جمله استاندار کرمان و فرماندار ‏زرند نيز در محل حاضر شدند.در حالى که سرنوشت کارگران معدن در هاله يى از ابهام قرار داشت، 15 امدادگر در ‏حالى که دو جنازه همراه داشتند از آنجا خارج شدند و اعلام کردند به علت انباشت بيش از حد گاز نه تنها اميدى به ‏نجات کارگران وجود ندارد بلکه مهندس زارع - مدير معدن- نيز هنگام امدادرسانى دچار گاز گرفتگى شده و جان خود ‏را از دست داده است.به اين ترتيب نام تمامى کارگران معدن در فهرست جان باختگان قرار گرفت. يکى از مسوولان ‏اورژانس بيمارستان تامين اجتماعى زرند در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ ,فقط اجساد دو کارگر را به ما تحويل داده ‏اند و کاملاً مشخص است شدت گازگرفتگى به حدى است که کسى از معدن زنده بيرون نخواهد آمد.,در همين حال يکى ‏از مسوولان آتش نشانى زرند با بيان اينکه هيچ کمکى از آنها گرفته نشده است، گفت؛ اين انفجار را به ما اعلام نکردند ‏و ما از اهالى شنيدم که معدن منفجر شده است. البته معدن خودش امدادرسان دارد و از همان افراد هم کمک گرفته ‏اند.حسين اميرى نماينده مردم زرند در مجلس نيز درباره اين حادثه به خبرنگار ما گفت؛ از زمان وقوع حادثه مسوولان ‏در محل حضور يافتند و از نزديک کار را دنبال مى کنند اما به دليل شدت انفجار هنوز امدادرسانى به پايان نرسيده ‏است. اين معدن به دليل اينکه معدن زغال سنگ است به طور طبيعى گاز توليد مى کند و با جمع شدن اين گاز در ‏اعماق معدن در صورتى که خارج نشود منفجر مى شود. اين حادثه هم به دليل خارج نشدن گاز رخ داد. وى افزود؛ اين ‏حادثه را به دقت پيگيرى خواهم کرد تا علت اصلى انفجار مشخص شود.اين حادثه در حالى رخ داد که يک سال و نيم ‏قبل نيز در دو انفجار جداگانه که به فاصله چند روز اتفاق افتاد يک بار چهار نفر و بار ديگر هفت نفر از کارگران ‏معدن کشته شدند. کارگران اين معدن همگى از افراد فقيرى هستند که از روستاها و شهر هاى کوچک کرمان براى کار ‏به اعماق زمين مى روند. يکى از اهالى منطقه درباره چنين حوادثى به خبرنگار ما گفت؛ ,متاسفانه بارها شاهد انفجار ‏در اين معدن بوديم اما به جاى اينکه ايمنى را رعايت و دستگاه هاى لازم را براى خارج کردن گاز توليد شده ناشى از ‏استخراج زغال سنگ نصب کنند مرتب پيمانکار عوض مى کنند و هيچ کار مفيدى براى اين معدن انجام نمى گيرد.,وى ‏ادامه داد؛ وزير صنايع و معدن که چندى پيش به منطقه سفر کرده بود از نزديک در جريان مشکلاتى که اين معدن دارد ‏و خطراتى که کارگران آن را تهديد مى کند قرار گرفت اما هيچ اقدامى انجام نداد.آخرين گزارش هاى رسيده از معدن ‏باب نيروز حکايت از آن دارد که خارج کردن اجساد کارگران چندين روز ادامه خواهد داشت چرا که شدت گازى که از ‏معدن خارج مى شود آنقدر زياد است که ورود به معدن را بسيار دشوار کرده است. ‏
جان باختن دو کارگر بر اثر حادثه محل کار در یکی از معادن استان کرمان – 22 اسفند – "پیام"‏
بر اثر ریزش تونل در یکی از معادن زغال سنگ در یکی از معادن زغال سنگ در استان کرمان دو کارگر جانشان را ‏از دست دادند.‏
حادثه در معدن ذغال سنگ "هشونی" روی داده و اسامی کارگر جانباخته اعلام نشده است. گفتنی است که در معدن ‏مزبور 4 هزار کارگر مشغول کار می باشند.‏

خبرگزاری مهر: در ادامه حوادث مرگبار معادن زغال سنگ کرمان در اولين حادثه سال جاری دو معدنکار در اثر ‏گازگرفتگی معدن هشونی کشته و زخمی شدند.  
به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی حوادث مرگبار سال گذشته معادن زغال سنگ استان کرمان بخصوص در ‏شهرستانهای شمالی استان که در سال گذشته منجر به کشته شدن بيش از 20 نفر کارگر شد، در اولين حادثه معادن ‏زغالسنگ در سال جاری متاسفانه يک کارگر کشته و يک کارگر ديگر نيز دچار گازگرفتگی شديد شد.  

اين حادثه شامگاه يکشنبه در معدن شماره 167 هشونی روی داد و به دليل تجمع گاز در معدن و ورود پيش از موعد ‏کارگران به درون معدن يک کارگر در معدن جان خود را از دست داد.  
با وجود حساسيت ويژه رسانه های استان کرمان و معدنکاران و مسئولان استان کرمان درخصوص ايمنی معادن به ‏نظر می رسد بحث ايمنی معادن زغال سنگ شمال استان کرمان به خصوص از سوی بخش خصوصی جدی گرفته ‏نشده است و حوادث تلخ سال گذشته در معادن زغال سنگ کرمان در سال جاری نيز همچنان ادامه دارد.  
يکی از مهمترين دلايل کاهش ايمنی معادن زغال سنگ واگذاری برخی از اين معادن به افرادی است که از لحاظ مالی ‏با توجه به افت قيمت زغال سنگ در سطح جهان توانايی ارتقاء ايمنی و آگاه سازی و آموزش کارگران در خصوص ‏رعايت نکات ايمنی را ندارند و نظارت کافی نيز روی عملکرد اين معادن صورت نمی گيرد که درنهايت شاهد بروز ‏چنين حوادثی هستيم.  
ادامه اين حوادث در اين معادن و ادامه فعاليت معادنی که نکات ايمنی را رعايت نمی کنند بحث نظارت صحيح روی ‏عملکرد و ايمنی معادن زغال سنگ کرمان را زير سئوال برده است و اين سئوال را در ذهن شهروندان کرمانی و ‏خانواده معدنکاران مطرح می کند که چرا از فعاليت کار بخش خصوصی که قادر به رعايت نکات ايمنی نيست ‏جلوگيری نمی شود و اين معادن به افرادی واگذار نمی شود که توانايی اداره مناسب معادن را دارند.  
يکی از دلايلی نيز که موجب بروز اين سوانح می شود استفاده از روشهای سنتی استخراج زغال سنگ و عدم استفاده ‏از روشهای نوين و دستگاههای پيشرفته استخراج می باشد.  
فرماندار کوهبنان در خصوص وقوع حادثه شب گذشته معدن هشونی کوهبنان به خبرنگار مهر گفت: بروز اين حوادث ‏مسئله ای نيست که به سادگی از کنار آن بگذريم زيرا با جان کارگران سرو کار دارد.  
علی توکلی افزود: اين حادثه شامگاه گذشته در معدن 167 هشونی به دليل گاز گرفتگی روی داده است و دليل بروز اين ‏حادثه توسط بازرسان اداره کار درحال بررسی می باشد.  
وی دليل افزايش بروز اين حوادث در معدن هشونی را عدم رعايت نکات ايمنی توسط کارگران و عدم رعايت ‏استانداردهای ايمنی در برخی معادن دانست.  
وی اضافه کرد: در اين حادثه يک کارگر به دليل گاز گرفتگی جان خود را از دست داد و يک کارگر ديگر نيز دچار ‏گازگرفتگی شد که حال وی رو به بهبودی است.  
فرماندار کوهبنان گفت: تمامی حوادث روی داده در اين معادن پيگيری قضايی شده اند.  
دادستان کوهبنان نيز با اشاره به حضور در محل حادثه گفت: علت اصلی حادثه گاز گرفتگی بوده که موجب جان باختن ‏يک کارگر شده است.  
اکبر مختاری عنوان کرد: پس از انجام عمليات آتشباری در معدن هشوني، کارگران بودن توجه به نکات ايمنی زودتر ‏از موعد مقرر وارد معدن شده اند.  
و با اشاره به اينکه استاندارد وجود گاز درمعادن 35 "‏PPM‏" است، افزود: در زمان بروز حادثه اين ميزان 120 بوده ‏است.  
به گفته رئيس سازمان صنايع و معادن استان کرمان يکی از مهمترين دلايل بروز سوانح در معادن استان کرمان ‏مشکلات مالی بخش خصوصی در اين معادن در پی کاهش قيمت زغال سنگ است.  
محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اين زمينه گفت: برای رفع مشکل مالی و رعايت نکات ايمنی معادن ‏بخش خصوصی با برنامه ريزی صورت گرفته وامهای کم بهره در اختيار صاحبان معادن قرار می گيرد.  
وی گفت: اکثر اين سوانح در معادنی رخ می دهد که به بخش خصوصی واگذار شده

جانباختن یک کارگر در معدن هشونی کرمان       ‏
بر پایه گزارش منتشره روز یکشنبه گذشته در ادامه حوادث مرگبار معادن زغال سنگ کرمان 2 کارگر در اثر ‏گازگرفتگی در معدن "هشونی" کشته و زخمی شدند‏
گفتنی است در پی حوادث مرگبار سال گذشته در معادن زغال سنگ استان کرمان به ویژه در شهرهای شمالی استان در ‏سال گذشته نیز بیش از 20 کارگر جان خود را از دست دادند‏
سه شنبه  24  فروردین ماه  1389 _ 13  آوریل‎

معدن، جان 3 معدنچي را گرفت – 7 فروردین 89‏
روزنامه ايران: 3 كارگر که بر اثر ریزش معدن غیر مجاز در استان کرمان گرفتار شده بودند تسلیم مرگ شدند. ‏
این حادثه تلخ ظهر هفتم فروردین 89 در منطقه معدني «صوغان» از توابع بخش «ارزوئیه» شهرستان «بافت» در ‏حالی رخ داد که سه نفر در عمق10 متری زمین سرگرم کار بودند. ‏
با ریزش ناگهانی معدن، هر سه کارگر غیر مجاز زنده به گور شده و پیکرهایشان پس از چند ساعت از زیر خروارها ‏خاک و سنگ بیرون کشیده شد. گفته می شودكشته شدگان چندی پیش معدن مورد نظر را کشف کرده و به یک رگه ‏کروم رسیده بودند.‏


چهار كارگر در معدن "راور" كرمان در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند    ‏
چهار نفر از كارگران معدن ۵٠٠ نفری هجتك از معادن ذغال‌سنگ كرمان شب گذشته در اثر گازگرفتگی ناشی از عدم ‏رعایت اصول ایمنی معدن هجتك راور كرمان جان خود را از دست دادند‏
به گزارش خبرنگار ایلنا، این حادثه در حالی اتفاق می‌افتد كه هفته قبل نیز در معدن پابدانا كه نزدیك به هزار نفر كارگر ‏در واحدهای مختلف آن مشغول به كارند دو نفر از كارگران كشته و مجروح شدند‏
مسئولین دولتی نسبت به این رفع مشكلات موجود به ویژه تامین لوازم ایمنی و آموزش كارگران اقدام ننموده‌اند. این ‏گزارش حاكی است خانواده‌ها و بازماندگان آنان علی‌رغم تجمع خانواده‌های آنان در محل دفتر ذغال‌سنگ یا دفاتر ‏استانداری و اداره كار هنوز موفق به دریافت دیون خود نشده‌اند
مسئولان آخرین بار قول قطعی داده بودند تا آبان ماه گذشته مطالبات آنان را پرداخت نمایند ولی متاسفانه هنوز ‏خانواده‌ها به خانه كارگر مراجعه و اظهار می‌دارند موفق به دریافت حقوق خود نشده‌اند
خبرگزاری کار ایران   ‏
انفجار معدن در استان کرمان قربانی گرفت‏
روز دوشنبه 16 آذر ماه بر اثر وقوع انفجار در معدن "هجدک" 4 معدنچی جان خود را از دست دادند‏‎.‎
گزارش منتشره حاکی است 4 معدنچی در معدن "هجدک" که در نزدیکی شهر راور در استان کرمانواقع شده است  بر ‏اثر وقوع انفجار جان خود را از دست داده اند‎.‎
سه شنبه  ١٧  آذ ر ماه  ١٣٨٨ _ 08  د سامبر 2009‏

مرگ یک کارگر معدن در کرمان   ‏
روز سه شنبه 10 آذرماه به دلیل ریزش معدن زغال‌ سنگ "گله توت" واقع در شهر "زرند" در استان کرمان یک ‏كارگر این معدن زیر آوار جان خود را از دست داد‏‎.‎
خبر منتشره حاکی است به دلیل ریزش معدن زغال‌ سنگ "گله‌توت" واقع در 45 كیلومتری شهر زرند 2 كارگر این ‏معدن‌ زیر آوار ماندند كه متاسفانه یكی از كارگران جان خود را از دست داد و کارگر دیگر به بیمارستان انتقال یافت‎.‎
پنجشنبه  ١٢  آذ ر ماه  ١٣٨٨ _ 03  د سامبر 2009‏‏3 سال طول کشید، از 84 تا 87، اما در این مدت، نه تنها بازرسان دولتی کار به تبصره 2 قانون کار عمل نکردند، ‏بلکه این بخش حساس که مسؤولیت مستقیم حفاظت از جان کارگران را به عهده داشت به بخش خصوصی واگذار شد. ‏نتیجه مشخص بود؛ انفجاری دیگر در سال 87 رخ داد و این بار خانواده 2 کارگر دیگر عزادار شدند و در نهایت ‏فاجعه سال 87 با 12 کشته رخ داد.  ‎ ‏ ‏١‏‎ ‎درصد،‎ ‎معدن‎ ‎بايد‎ ‎تعطيل‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎آارگران‎ ‎خارج‎ ‎شوند؛‎ / ‎استانداردها،‎ ‎در‎ ‎صورت‎ ‎افزايش‎ ‎مقدار‎ ‎گاز‎ ‎به‎ ‎بيش‎ ‎از‎ ‎‏٥‏‏١٠‏‎ ‎صبح‎ ‎روز‎ ‎يکشنبه،‎ ‎‏٣٠‏‎ ‎فروردين‎ ‎امسال،‎ ‎غريوی‎ ‎بلندتر‎ ‎از‎ ‎هميشه‎ ‎از‎ ‎معدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎ / ‎خود‎ ‎بيايند‎. ‎ساعت‎ ‎‏١٥‏‏١‏‎- ‎رد‎ ‎صلاحيت‎ ‎ادامه‎ ‎فعاليت‎ ‎پيمانكار‎ ‎مربوطه‏٢‏‎- ‎شناسايی‎ ‎و‎ ‎تعقيب‎ ‎افراد‎ ‎خاطی‎ ‎آه‎ ‎با‎ ‎عدم‎ ‎نظارت‎ ‎بر‎ ‎حسن‎ ‎عملكرد‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎موجبات‎ ‎وقوع‎ ‎اين‎ ‎حادثه‏٣‏‎- ‎توقف‎ ‎کامل‎ ‎عمليات‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎ازمعدن‎ ‎باب‎ ‎نيزو‎(‎به‎ ‎استناد‎ ‎تبصره‎ ‎‏١‏‎ ‎ماده‎ ‎‏١٠٥‏‎ ‎قانون‎ ‎کار‎) ‎به‎ ‎علت‎ ‎خطر‏٤‏‎- ‎تسريع‎ ‎در‎ ‎روند‎ ‎رسيدگی‎ ‎به‎ ‎پرونده‏٥‏‎- ‎تامين‎ ‎آمك‎ ‎معيشت‎ ‎خانواده‎ ‎های‎ ‎داغدار‎ ‎تا‎ ‎زمان‎ ‎برقراری‎ ‎مستمری‎ ‎و‎ ‎پرداخت‎ ‎کليه‎ ‎مطالبات‎ ‎قبلی‎ ‎کارگران‏٨٨‏‎ ‎شدند،‎ ‎در‎ ‎ميان‎ ‎خانواده‎ ‎های‎ ‎خود‎ ‎بودند‎.‎‏١٣٨٨‏‎/‎‏٢‏‎/‎‏٢١‏‎__‎‏12اسفند.ترديد در قانونی بودن فعاليت معدن باب نيزو /چک پرداخت ديه فرما به بازماندگان 12 کارگر جان باخته ‏برگشت خورده است. ‏‏2ارديبهشت :معدن باب نيزو, تونل مرگ ‏‏ ‏ ‏١٣٨٧‏‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎باز‎ ‎انفجار‎ ‎گاز‎ ‎متان‎ ‎جان‎ ‎‏٢‏‎ ‎نفر‎ ‎کارگر‎ ‎ر‎ ‎ا‎ ‎گرفت‎.‎ ‏31فروردين- روشنگری :۱۲ کارگر معدن در حادثه زرند کشته شدند، کارفرمای شرکت معدنی دلتا هزار زرند ‏بازداشت شد ‏‏30فروردين.انفجار معدن حداقل 15 کشته برجا گذاشت ‏‏23فروردين.ادامه حوادث مرگبار معادن زغال سنگ کرمان/ 2 کشته و زخمی ‏‏