www.peykarandeesh.org

آرشيو سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر
انتشارات اندیشه و پیکار

اندیشه و پیکار منتشر می کند:

دور دوم گفتگو بین
سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران
سال ۱۳۵۶
در ادامهء انتشار اسناد کتبی یا صوتی موجود در آرشیو سازمان پیکار در راه آزادی طبقهء کارگر، ۱۵ فایل صوتی دیگر را که هرکدام به سه بخش تقسیم شده و در مجموع ۴۵ فایل می شود، اینک در اختیار مبارزان جنبش انقلابی و کمونیستی، پژوهشگران تاریخ و دیگر علاقه‌مندان قرار می گیرد. تا کنون:

دور اول گفتگو با شرکت رفقا حمید اشرف و محمد تقی شهرام که در سپتامبر ۲۰۱۰ انتشار یافت در داخل و خارج ایران بازتابی گسترده یافت و کمتر کسی توانست نسبت به آن بی اعتنا بماند. غیر از سایت‌های اینترنتی در خارج کشور، مجلهء آرش (پاریس) پروندهء مفصلی به آن اختصاص داد که روی اینترنت قابل دسترسی ست. در ایران نیز غیر از روزنامهء شرق بتاریخ ۹ آذر ۱۳۸۹ و دوماهنامهء چشم انداز ایران به مدیریت لطف الله میثمی شماره ۶۵ مورخ دی و بهمن ۱۳۸۹، ماهنامهء مهرنامه نیز در شماره ۹ خود به تاریخ اسفندماه ۱۳۸۹ پرونده‌ای بالغ بر ۱۸ صفحه، به این موضوع اختصاص داد. اما دربارهء آنچه گفته‌اند در اینجا فقط میتوان گفت که هرکسی بر طینت خود تنید.
باری، با نگاه به واکنش‌های فراوانی که صورت گرفته است، جای این چند نکتهء تأمل برانگیز خالی به نظر می‌رسد:
نخست نکته‌ای ست با اقتباس از سخن آدورنو، یکی از بنیانگذاران مکتب فرانکفورت، که می‌گوید: می‌پرسند چه چیز با اهمیتی از هگل برای زمانهء ما به جا مانده است، اما این پرسش برعکس را حتی مطرح نمی‌کنند که زمانهء حاضر دربرابر عظمت هگل چه چیزی برای عرضه کردن دارد (نقل به مضمون). شایسته است امروز از خود بپرسیم در مقایسه با سال هایی که مبارزات چریک‌ها و مجاهدین با رادیکالیسم و شهامت ماندگارش، در فضای بسیار دشوار تاریخی خود جریان داشته و گفتگوهایی که بین آنان صورت گرفته است، جنبش کنونی ما در کجا قرار دارد و آیا از نظر محتوای تاریخی گامی به پیش است یا...؟
دیگر اینکه با توجه به درک و بینش مبارزات آن روزها و پاسخگویی به نیازهای مبارزه، هردو طرف به مسألهء حیاتی نقد، سنت انتقاد و انتقاد از خود واقف و متعهد بودند و در این راستا کوشش‌ها می کردند. حال آنکه طی چند دههء گذشته، به رغم تهاجم وحشیانهء سرمایه و فراگیر شدن همه جانبهء بحران در اردوی کار، سنت نقد بسیار در حاشیه قرار گرفته است.
و بالاخره اینکه اهمیت حفظ آرشیو مبارزاتی چپ و سپس اتشار امانتدارانهء آن امری ساده و از پیش مفروض نیست. سنت حفظ آرشیو در فرهنگ ایران ضعیف بوده و چپ را نمی‌توان از آن استثنا کرد (نک به مقالهء "ظرفیت و ظرافت یک انسان" از شفیعی کدکنی روی سایت اندیشه و پیکار). از طرف دیگر برای انتشار آرشیو که به نوعی ادای دین و احساس مسؤولیت در قبال جامعه و تاریخ است، باید به درجه ای از نقد گذشته و خودآگاهی رسید و بتوان حقیقت را، حتی اگر ظاهراً به زیانمان باشد، بر زبان آورد و از آن برای آینده درس گرفت. اندیشه و پیکار به سهم خود، اسنادی را که از تند بادهای ویرانگر جان سالم به در برده طی سال‌های گذشته با زحمت مداوم آمادهء انتشار کرده و در اختیار عموم قرار داده است و بدان ادامه می‌دهد (نک به بخش آرشیو روی سایت فوق). این اکت یا اقدام فرهنگی و به ویژه سیاسی به برکت همین سنت حفظ آرشیو در تشکیلات است و نیز نیل به درک و بینشی که کشف حقیقت را جزئی تفکیک ناپذیر از مبارزهء کمونیستی می‌داند؛ درک و بینشی که به آسانی به دست نمی‌آید.

سپس:
گفتگوی سازمان مجاهدین با گروه منشعبین از سازمان فدائی (معروف به گروه تورج بیگوند) نیز در هشت فایل صوتی در آوریل ۲۰۱۱ انتشار یافت.

و اینک دور دوم گفتگو بین سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در ۱۵ فایل که هریک به سه فایل فرعی یعنی جمعاً ۴۵ فایل تقسیم شده است.
هرکدام از اين ۴۵ فايل در حدود ۱/۸ مگابايت است یعنی در مجموع حدود ۸۰ مگا بايت.
در ابتدا و در انتهاي همه فايل ها ۵ ثانيه سكوت گذاشته ایم.
از سوى سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، "قربانعلى عبدالرحيم پور" (مجيد) [با لهجه تركى] و نیز محمد رضا غبرايى [ با لهجه گيلكى] شرکت دارند (با تشکر از حیدر تبریزی و مهدی سامع که ما را در شناخت دو نفر فوق یاری دادند).
از سوى سازمان مجاهدین خلق ایران (م. ل.) نیز محمد جواد قاٸدى (احمد) و مسعود فيروزكوهى (مهدی) شرکت دارند.
در فایل ۲c در دقيقه ۲:۱۸ جواد قاٸدى در جواب رفيق فدايى با لهجه تركى مى گويد كه: "گروه انشعابى از شما معتقد به كار سياسى هستند." كه نشان مى دهد اين گفتگوها بعد از گفتگوى شهرام با گروه بيگوند است.
در فایل ۱۰a قاٸدى در دقيقه ۸:۴۰ می‌گوید: "رفقا ما دو سال است كه اعلام مواضع كرده‌ايم." اين بدين معنى است كه اين گفتگوها در ۱۳۵۶ انجام گرفته است.
در بارهء مباحث این نوارها نیز اسناد و کتابهایی روی سایت اندیشه و پیکار و نیز سایت وحدت کمونیستی موجود است.

از طرف جمع تنظیم و انتشار آرشیو سازمان پیکار در راه آزادی طبقهء کارگر
تراب حق شناس
مرداد ۱۳۹۰ / اوت ۲۰۱۱

- - - - - - - - - -

فايل هاى صوتى:

فايل ۱a

فايل ۱b

فايل ۱c


فايل ۲a

فايل ۲b

فايل ۲c


فايل ۳a

فايل ۳b

فايل ۳c


فايل ۴a

فايل ۴b

فايل ۴c


فايل ۵a

فايل ۵b

فايل ۵c


فايل ۶a

فايل ۶b

فايل ۶c


فايل ۷a

فايل ۷b

فايل ۷c


فايل ۸a

فايل ۸b

فايل ۸c


فايل ۹a

فايل ۹b

فايل ۹c


فايل ۱۰a

فايل ۱۰b

فايل ۱۰c


فايل ۱۱a

فايل ۱۱b

فايل ۱۱c


فايل ۱۲a

فايل ۱۲b

فايل ۱۲c


فايل ۱۳a

فايل ۱۳b

فايل ۱۳c


فايل ۱۴a

فايل ۱۴b

فايل ۱۴c


فايل ۱۵a

فايل ۱۵b

فايل ۱۵cبالای صفحه