كار جمعى در گردآورى و ترجمه
به كوشش تراب حق شناس و حبيب ساعى
با همكارى
بهروز عارفى، محمد ربوبى، محسن جهانى، مصطفى ناصر، هنگامه ناجى، رضا پايا و بهرام قديمى
 
چاپ اول:  انتشارات آرش ـ  پاريس ۲۰۱۰
چاپ دوم (اينترنتى): اندديشه و پيكار  ۲۰۱۱